3 hlavné otázky podnikateľa

Ak by sme si chceli charakterizovať ekonómiu jednou vetou, mohli by sme povedať, že je to veda, ktorá skúma podľa čoho a akým spôsobom rieši spoločnosť problém vzácnosti zdrojov. Ekonómia je teda veda, ktorá skúma ekonomiku, teda hospodársky život. Cieľom ekonomiky je uspokojovať potreby všetkých trhových subjektov. Ekonómia navrhuje, ako sa majú riešiť základné problémy ekonomiky, a zároveň ekonomika poskytuje ekonómií podnety na riešenie týchto problémov. Vzťah medzi ekonómiou a ekonomikou je vyjadrením vzťahu hospodárskej teórie a praxe. Je teda zrejme, že medzi ekonomikou a ekonómiou je úzka spojitosť a vzájomné ovplyvňovanie sa.

Každý kto sa rozhodne pre zakladanie spoločnosti musí disponovať určitými obmedzenými výrobnými zdrojmi. Preto je veľmi dôležité presne si stanoviť, ako bude tieto obmedzené výrobné zdroje využívať na uspokojovanie súčasných ale aj budúcich potrieb. Ak podnikateľ nepotrebuje ku svojej činnosti administratívnu budovu, môže sídlo firmy riešiť pomocou virtuálneho sídla,.

Podnikateľ si musí pred tým, ako sa rozhodne, že si založí vlastnú spoločnosť, napríklad sa rozhodne pre založenie sro, tak si musí zodpovedať tri základné otázky: čo vyrábať, ako vyrábať a pre koho vyrábať. Teda musí dopredu vedieť, aké tovary či služby bude na trhá ponúkať, aké technické a technologické vybavenie bude k podnikaniu potrebovať a komu ich bude svoje tovary či služby ponúkať. Ak si zodpovie všetky tri tieto otázky a na každú bude mať odpoveď, nemusí sa obávať, že na trhu neuspeje a dostane sa do situácie, kedy bude musieť pristúpiť k predaju spoločnosti, čo je tým najposlednejším riešením.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥