Faktoring môže zvýšiť výkonnosť exportu v segmente SME až o pätinu

Výkonnosť slovenského exportu môže byť o zhruba 17 % vyššia, ak budú predovšetkým malé a stredné firmy lepšie využívať alternatívne (a dnes dobre dostupné) formy prevádzkového financovania. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Bibby Financial Services, ktorá sa zaoberá faktoringom.

„Svetový trend predlžovania lehôt splatnosti faktúr a ďalšie exportné riziká brzdia rozvoj malých a stredných podnikov, pre ktoré je bankový úver horšie dostupný a málo flexibilný zdroj financovania,“ uviedol Ján Korček, prevádzkový riaditeľ Bibby Factoring Slovakia.

Pritom slovenské hospodárstvo stojí z veľkej časti na exporte do zahraničia. Týka sa to nielen veľkých firiem, ale predovšetkým stredných a malých podnikov. Tie zamestnávajú 70 % zamestnancov na Slovensku a generujú zhruba 40 % hrubého domáceho produktu. „Ak by sme zvýšili financovanie týchto firiem napríklad formou faktoringu na úroveň vyspelých európskych krajín, teda zhruba na štvornásobok súčasného objemu, môže vzrásť výkonnosť slovenského exportu v segmente malých a stredných firiem o 15 – 20 %. To by prinieslo vyššiu konkurencieschopnosť aj tisíce nových pracovných miest,“ vysvetľuje Ján Korček.

Vo využívaní faktoringových služieb Slovenská republika stále zaostáva za radom európskych krajín. Export produkcie malých a stredných podnikov zaistený formou faktoringu je v Česku dvaapolkrát vyšší, v Poľsku takmer päťkrát vyšší a vo Veľkej Británii viac než desaťnásobný. Pritom práve pre malé a stredné podniky, ktoré horšie dosiahnu na bankový úver, predstavuje faktoring obrovský potenciál.

A slovenské spoločnosti nový trend viac a viac registrujú. Exportný faktoring na Slovensku dramaticky stúpa, v roku 2013 vzrástol jeho objem medziročne o 29,1%. Firmy z toho môžu výrazne profitovať, pretože im export kompenzuje slabý domáci dopyt. „Vďaka našej medzinárodnej sieti pobočiek, znalosti jednotlivých trhov a fyzickej prítomnosti, môžeme najmä malým a stredným podnikom efektívne pomôcť s expanziou na nové trhy,“ dodáva Ján Korček s tým, že využitie služieb skupiny Bibby Financial Services ponúka klientom vyriešiť problematiku legislatívy a obchodných zvykov na daných trhoch, prekonanie jazykovej bariéry, preverenie miestnych odberateľov alebo elimináciu kurzových rizík.

A čo je pre mnohých dodávateľov najdôležitejšie – zaistenie inkasa. Hoci obvyklá doba splatnosti u zahraničných obchodných transakcií býva 30 až 39 dní, takmer jedna tretina odberateľov platí oveľa neskôr – až 120 dní po obdržaní tovaru. „To je pre dynamicky rastúce firmy značný problém v cash – flow i mimoriadne obchodné riziko. Správna a flexibilná forma financovania môže vyriešiť oboje,“ povedal Ján Korček.

Pre mnohé menšie slovenské podniky sú však takéto platobné podmienky neprijateľné a nie je výnimkou, že sa podobný obchod kvôli dlhej splatnosti neuskutoční. „Potenciál exportného faktoringu je na Slovensku využitý tak maximálne z pätiny. Jeho lepšie využitie a odstraňovanie byrokratických prekážok je jednou z foriem, ako ďalej zvyšovať výkonnosť slovenského exportu,“ uviedol Michal Gabriel, generálny Bibby Financial Services pre Českú a Slovenskú republiku.

Podstatou faktoringu je odkúpenie krátkodobých pohľadávok faktoringovou spoločnosťou na základe faktoringovej zmluvy, ktorá exportéra zbaví starostí s dĺžkou splatnosti, odstráni problémy spojené s každodennou správou pohľadávok a zbaví ho rizika spojeného s prípadným úpadkom odberateľa, pretože faktor (poskytovateľ faktoringu) má záujem odberateľa preveriť. Cenou faktoringu je faktoringová provízia, ktorá dosahuje zvyčajne 0,5 až 1,5 percenta pohľadávky podľa objemu spolupráce a dohodnutých služieb.

Znalosť lokálnych trhov a miestnej legislatívy a schopnosť zbaviť klienta kurzových a bankových kreditných rizík je dôležitou výhodou faktoringu. Faktor vie preveriť bonitu a solventnosť zahraničných partnerov a okrem financovania exportu a prevádzky exportérovi poskytuje ochranu proti platobnej neschopnosti odberateľa.

O Bibby Factoring Slovakia
Bibby Factoring Slovakia je súčasťou Bibby Financial Services, v súčasnosti najväčšej nezávislej faktoringovej spoločnosti zameranej na prevádzkové financovanie malých a stredných podnikov, ktorá poskytuje riešenia pre viac ako 7000 firiem po celom svete. Naše lokálne tímy so 47 pobočkami, ktoré pokrývajú európsky, americký a ázijsko-pacifický región, pomáhajú klientom maximalizovať obchodné príležitosti na domácich trhoch i pri medzinárodnom obchode.

Bibby Financial Services je súčasťou skupiny Bibby Line Group (BLG), ktorá ponúka služby business-to-business. BLG je zameraná na finančné služby, vlastní a prevádzkuje lode, ubytovanie v boteloch, pomáha pri ťažbe ropy a plynu, poskytuje zmluvné logistické služby, lízing špeciálnych zariadení, prevádzkuje unikátne lesné parky a sieť maloobchodných predajní. Spoločnosť bola založená v roku 1807 v Liverpoole Johnom Bibbym a sídli na Duke Street v Liverpoole.
Ďalšie informácie: www.bibbyfinancialservices.sk

Komentáre k článku Faktoring môže zvýšiť výkonnosť exportu v segmente SME až o pätinu (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥