Sociálne dávky pri narodení a starostlivosti o dieťa aktuálne pre rok 2013

Koniec tehotenstva a obdobie materskej a rodičovskej dovolenky spravidla znamená vyradenie ženy z aktívneho pracovného života. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd, pracovnoprávneho a daňového poradenstva, prináša aktuálny prehľad, ktorými sociálnymi dávkami si matka nahrádza príjem zo zamestnania, prípadne podnikania a kedy má nárok na jednotlivé sociálne dávky.

Materské

Táto dávka z nemocenského poistenia je základným príjmom ženy v posledných týždňoch tehotenstva a na začiatku materskej dovolenky. „Nárok na materské vzniká od začiatku 6. týždňa pred plánovaným termínom pôrodu, ktorý určí lekár, najskôr však od začiatku 8. týždňa pred týmto dňom,“ uviedla Zuzana Chmeľová, advokátka spolupracujúca so spoločnosťou Accace k.s.

V prípade, že poistenkyňa porodí skôr, nárok na materské vzniká dňom pôrodu. Materské sa vypláca po dobu 34 týždňov od vzniku nároku. Ak sa však poistenkyni narodia 2 a viac detí, nárok na materské zaniká uplynutím 43. týždňa odo dňa jeho vzniku. Materské sa vypláca po dlhšiu dobu rovnako osamelej poistenkyni, táto má nárok na materské do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku.

Podmienky na vyplatenie materského

Na to, aby Sociálna poisťovňa priznala a vyplácala materské, musia byť splnené tieto základné podmienky:

  • dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, ktorým je tehotenstvo, resp. starostlivosť o narodené dieťa,
  • žena musí byť nemocensky poistená (či už povinne alebo dobrovoľne), prípadne nárok na poskytnutie materského musí vzniknúť v tzv. ochrannej lehote,
  • nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní za posledné dva roky.

Okrem toho, ak je žiadateľkou zamestnankyňa, počas poskytovania materského nemôže poberať príjem, ktorý by sa považoval za vymeriavací základ. Napr. ak by zamestnávateľ svojej zamestnankyni, ktorá je na materskej dovolenke, vyplatil jednorazovú odmenu za doteraz vykonanú prácu, tak za mesiac, v ktorom by zamestnankyni bola vyplatená táto odmena, by stratila nárok na materské.

V prípade zamestnankyne Sociálna poisťovňa nesleduje, či zamestnávateľ platil za zamestnankyňu nemocenské poistenie.

„Prípadné nedoplatky na nemocenskom poistení Sociálna poisťovňa sleduje u povinne nemocensky poistenej SZČO a u dobrovoľne nemocensky poistenej osoby. Nedoplatok nesmie prevýšiť sumu 5 €, preto je vhodné overiť si v Sociálnej poisťovni pred nástupom na materskú dovolenku, či sú záväzky z nemocenského poistenia vyrovnané,“ uviedla Zuzana Chmeľová.

Výška materského

Materské sa určuje z tzv. denného vymeriavacieho základu, resp. z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu za rozhodujúce obdobie. Toto rozhodujúce obdobie závisí od toho, kedy vzniklo nemocenské poistenie, kedy vznikol dôvod na poskytnutie materského a rovnako aj od dĺžky trvania nemocenského poistenia. Materské sa vypočíta ako 65 % z denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor.

Výška materského je však limitovaná. Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 1,5-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, t.j. na poskytnutie materského.

Pre rok 2013 je tento maximálny denný vymeriavací základ vo výške 38,7617 €, čo znamená, že maximálne materské za deň je 25,20 €.

Súčasný systém sociálneho poistenia umožňuje, aby sa budúce mamičky dobrovoľne pripoistili a zabezpečili si tak nárok na maximálnu výšku materského. V praxi to znamená, že ešte pred otehotnením by sa mala žena dobrovoľne pripoistiť na nemocenské poistenie a mesačne uhrádzať odvody v príslušnej výške.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok predstavuje štátnu sociálnu dávku, na ktorú má nárok osoba starajúca sa o dieťa do 3 rokov (pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa do 6 rokov, a ak ide o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, rodičovský príspevok sa vypláca rovnako do 6 rokov dieťaťa, najdlhšie však do 3 rokov od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti).

Výška rodičovského príspevku sa každoročne prehodnocuje. V súčasnosti je výška rodičovského príspevku 199,60 € mesačne. O rodičovskom príspevku rozhoduje a vypláca ho príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku

Táto jednorazová sociálna dávka má pokryť rodine náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s narodením dieťaťa. Príspevok na jedno dieťa je vo výške 151,37 €. Okrem tohto príspevku má rodič nárok aj na príplatok k príspevku, ak sa dieťatko dožije aspoň 28 dní. Výška príplatku je momentálne 678,49 €.

„Nárok na tieto štátne sociálne dávky je potrebné uplatniť si do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,“ uviedla Zuzana Chmeľová.

Výška príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje, ak sa súčasne žene narodilo viacero detí. V týchto prípadoch zákon upravuje aj dávku – príspevok rodičom, ktorým sa narodili 3 a viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥