Spotrebiteľský test skoro najlepšieho softwaru

Testovali sme pre vás najnovšiu verziu operačného systému MS-SOS 97 na našom redakčnom počítači. Zverejňujeme niektoré chybové hlásenia, ktoré sme si mohli prečítať na monitore. Utvorte si o ňom vlastnú mienku. Systém dostal 3 z 25 možných bodov.

PRE ZNALCOV

1. How to double your hard drive space: Delete Windows.

2. Keyboard missing, press F13 to continue.

3. VirusScan — „Windows found: Remove it? [Y, n]“

4. Real programmers use COPY CON PROGRAM.EXE

5. Too young disk in drive A:!

6. Warning: Your monitor is RADIOACTIVE!

7. Insert hamburger in drive B:!

8. Sorry, your system is too dirty for me

9. Fuck your secretary, not me!

10. Insert tractor toilet paper into printer!

11. Bad command or operator.

12. Warning : Too many floppies in one drive!

13. External Error: INTELLIGENCE not found!

14. Insert floppy disc in drive D:

15. Do you speak in Turbo Pascal?

16. ATENTION! RAM is write – protected!

17. Shut the power down & press any key!

18. All protective devices failed, call GhostBusters

19. ATENTION!: High voltage on keyboard!

20. Close eyes for safety reasons.

21. All viruses found.

22. Your mouse is hungry!

23. Memory failed. Use paper.

24. This Hard disk is write only.

25. WARNING! Smog in drive Q:

26. This program is not good. Try another one.

27. ERROR!!! Press quickly ALT-CTRL-DEL!

28. Critical ERROR : Use hammer.

PRE SLOVÁKOV

1. Ako zdvojnásobíte miesto na harddisku? Zmažete Windows.

2. Chýba klávesnica, stlačte F13.

3. Antivírový program objavil Windows. Zmazať ho? A, N

4. Naozajstní programátori používajú príkaz: COPY CON PROGRAM.EXE

5. Príliš mladá disketa v jednotke A:!

6. Varovanie: Váš monitor je RÁDIOAKTÍVNY!

7. Vložte hamburger do jednotky B:!

8. Váš systém je pre mňa príliš špinavý…

9. Kritizuj svoju sekretárku, nie mňa!

10. Vložte traktorový toaletný papier do tlačiarne!

11. Zlý príkaz alebo operátor.

12. Varovanie: Príliš veľa diskiet v jednej disketovej jednotke!

13. Vonkajšia chyba: Nenašiel som inteligenciu!

14. Vlož disketu do jednotky D:

15. Hovoríš v Turbo Pascale?

16. Upozornenie! Pamäť RAM je chránená proti zápisu!

17. Vypni počítač a stlač hocijaký kláves.

18. Všetky ochranné zariadenia zlyhali, zavolajte Krotiteľov duchov!

19. Upozornenie: Vysoké napätie na klávesnici!

20.Zavri oči z bezpečnostných dôvodov!

21. Našiel som všetky vírusy.

22. Vaša myš je hladná!

23. Pamäť zlyhala. Použi papier.

24. Váš hard disk je len na zápis.

25. Varovanie! Smog v jednotke Q:

26. Tento program nie je dobrý. Skús iný.

27. Chyba! Stlač rýchlo ALT-CTRL-DEL!

28. Kritická chyba: Použi kladivo.

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥