Informácie o projektoch Euroregionu Neogradiensis

V roku 2003 predložilo Región Neogradiensis z.p.o. (slovenská strana) do fondu na Podporu eurogionálnych aktivít MVa RR SR tri projekty, ktoré boli vo výberovom konaní úspešné a mali by byť zrealizované do konca roku 2003. Ide o nasledovné aktivity:
1. Fiľakovský hrad – záchrana historického dedičstva pre budúce generácie
2. „Zvýšenie priechodnosti cesty II/527 vybudovaním mostu cez rieku Ipeľ pri obci Koláre“ – Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
3. Príprava projektových tímov na spoluprácu v rámci EÚ v záujme rozvoja Euroregiónu Neogradiensis

I. Fiľakovský Hrad – záchrana historického dedičstva pre budúce generácie

Hlavný cieľ projektu:

– Príprava podkladových dokumentov pre investičné projekty – konzervácie a rekonštrukcie Fiľakovského hradu a podhradia – v záujme komplexného využívania hradu Fiľakovo a jeho okolia na rozvoj cestovného ruchu v Euroregióne Neogradiensis v prospech jej obyvateľov a regionálneho rozvoja

Ďaľšie ciele projektu:

– Zangažovanie zakladateľov Euroregiónu a obyvateľov danej lokalite do tvorby vízií a do zberu podkladov pre štúdie a predprojektové dokumenty v záujme vytvorenia spolupatričnosti a aktívneho priestoru pre rozvoj slovensko-maďarských kultúrno-historických hodnôt a pre budovania partnerstva a imidžu regiónu v rámci cezhraničnej spolupráce pod záštitou Euroregiónu Neogradiensis a ďalších partnerov.

– Prispieť k efektívnejšiemu využívaniu spoločných kultúrno-historických hodnôt – ktorú dominantne symbolizuje hrad Fiľakovo – ktorý patril medzi najvýrečnejšie pevnostné stavby už v 13. str. a je mementom z obdobia tureckej okupácie.

– Vytvorenie reprezentatívnej dominanty v centre mesta Fiľakovo s komplexným urbanisticko-architektonickým riešením – centrum kultúry a voľného času

II. „Zvýšenie priechodnosti cesty II/527 vybudovaním mostu cez rieku Ipeľ pri obci Koláre“ – Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je výstavba mostu cez rieku Ipeľ pri obci Koláre v okrese Veľký Krtíš.

– Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na nový most, ktorý bude vzdialený od jestvujúceho hraničného priechodu v obci Slovenské Ďarmoty cca 5 km a rieši napojenie na obchvat mesta Balašské Ďarmoty, ktorého I. etapa výstavby sa začne realizovať v mesiaci jún 2003 s finančnou podporou fondu PHARE.

Ďaľšie ciele projektu:

– Cieľom výstavby ďalšieho prechodného miesta cez rieku Ipeľ je zvýšiť priechodnosť cesty II/527 smerom na Maďarsko so zameraním hlavne pre nákladnú kamiónovú dopravu a hromadnú dopravu. (najbližší most a zároveň hraničný priechod je v meste Šahy cca 35 km).

– Ďalším cieľom projektu je zlepšenie priechodnosti hraníc, zlepšenie dopravnej prístupnosti územia, vytváranie priemyselno-výrobných vzťahov a kvantitatívny rozvoj obchodných a investičných vzťahov – po výstavbe mosta

– Preskúmanie výstavby mosta aj z hľadiska ochrany ovzdušia a životného prostredia mesta Balašské Ďarmoty (frekventovaná nákladná automobilová doprava prechádza v súčasnosti centrom mesta) a obce Slovenské Ďarmoty.

– Zlepšenie vzťahov v oblasti dopravy medzi najväčšími mestami v dotknutom území – medzi mestami Veľký Krtíš a Balašské Ďarmoty/Balassagyarmat

III. Príprava projektových tímov na spoluprácu v rámci EÚ
v záujme rozvoja Euroregiónu Neogradiensis

Hlavný cieľ projektu:

– Zintenzívniť spoluprácu medzi zakladajúcimi združeniami Euroregiónu Neogradiensis a výmena skúseností v oblasti regionálneho rozvoja

– Podporiť tímové vzdelávanie výkonných zložiek Euroregiónu Neogradiensis v rámci študijných ciest a odborných tréningov – s orientáciou na prípravu spoločných rozvojových projektov

Ďaľšie ciele projektu:

– Študijné cesty zamerať na úspešne zrealizované projekty na území Euroregiónu Neogradiensis, a tréningy zamerať na vytváranie a realizáciu spoločných cezhraničných projektov s orientáciou na INTERREG v súlade so stratégiou rozvoja Euroregiónu Neogradiensis a ostatné národné rozvojové plány

– Zvýšenie informovanosti a vytvorenie vlastnej webovej stránky Euroregiónu Neogradiensis

projektový manažér EN

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥