Novela zákona o dani z príjmov prináša daňové licencie

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá príde do platnosti behom roka 2014 zavedie niekoľko výraznách zmien, predovšetkým nové ustanovenia v súvislosti s daňovými stratami, nové sadzby dane z príjmov pre FO a PO a novinku v podobe tzv.“daňových licencií“. Čo tento pojem znamená?

Daňové licencie a nové sadzby

Potešujúcou správnou pre právnické osoby bude zníženie sadzby dane z príjmov, z aktuálnych 23% na 22%. Táto zmena sa však vzťahuje len na daňové obdobie po 1. Januáry 2014, rovnako ako sa nevzťahuje na hospodársky rok PO, ktorý začal pred týmto obdobím.

To platí aj pre tzv.“daňové licencie“. Pod daňovou licenciou rozumieme minimálnu daň po odrátaní daňovej uľavy a dane zaplatenej v zahraničí, a ktorú bude platiť za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré jeho daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako výška minimálnej dane, alebo v prípade, že vykáže daňovú stratu.

„Osobne považujeme daňové licencie za formu minimálnej výšky dane, ktorú budú musieť spoločnosti platiť bez ohľadu na výšku dosiahnutého základu dane resp. daňovej straty,“ uviedol Peter Pašek zo spoločnosti Accace, ktorá sa zaoberá daňovým poradenstvom.

V podstate to znamená, že daňovník s daňovou povinnosťou nižšou ako výška minimálnej dane bude minimálnu daň platiť podľa toho, do akej kategórie spadá podľa výšky obratu.

  • Obrat pod 500 000 € = minimálna daň 480€ (Neplatca DPH k poslednému dňu daňového obdobia)
  • Obrat pod 500 000 € = minimálna daň 960€ (Platca DPH)
  • Obrat nad 500 000 € = minimálna daň 2880€

Výnimky a úľavy

50% úľavu na daňovej licencii budú mať tí daňovníci, ktorých priemerný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím je najmenej 20% z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov (za zdaňovacie obdobie).

Výnimky z daňovej licencie budú mať nasledovné skupiny daňovníkov:

  • Daňovníci, ktorým vznikla daňová povinnosť 1.krát za zdaňovacie obdobie.
  • Právni nástupcovia daňovníkov zrušených bez likvidácie
  • Neziskové organizácie, chránené dielňe a pracoviská
  • Daňovníci ktorý vstúpili do likvidácie (od vstupu do konkurzu)

Splatnosť daňovej licencie

Splatnosť daňovej licencie je v lehote na podanie daňového priznania. Ak výška zaplatenej daňovej licencie, bude vyššia ako výška daňovej povinnosti vypočítaná v daňovom priznaní „bežným“ spôsobom, rozdiel sa bude započítavať s daňovou povinnosťou pred uplatnením preddavkov na daň (najviac však v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach po zdaňovacom období, za ktoré tento rozdiel vznikol a pod podmienkou zaplatenia sumy daňovej licencie).

Treba však brať na vedomie, že tento rozdiel sa bude môcť započítať v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie za príslušné zdaňovacie obdobie. To znamená, že nebude možné započítať sumu neuplatnenej daňovej licencie z predchádzajúcich rokov na účely zápočtu a aktuálnu sumu daňovej licencie posunúť do ďalších rokov. V prípade, že bude zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 mesiacov, bude sa suma daňovej licencie krátiť pomerne, počas tohto obdobia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥