Porovnanie výšky a štruktúry príjmov a výdavkov municipalít za prvý polrok 2010 a 2009

S cieľom zistiť tendenciu, s akou sa vyvíjala výška príjmov a výdavkov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií) a ich štruktúra za prvý polrok 2010 sme uskutočnili ich analýzu a údaje sme porovnali s výškou a štruktúrou príjmov a výdavkov municipalít (vrátane ich rozpočtových organizácií) za prvý polrok 2009.
Do zdrojov analýzy vstupovali finančné výkazy o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy za 2 922 municipalít (a 1 993 nimi zriadených rozpočtových organizácií) za prvý polrok 2009 a za 2 920 municipalít (a 2 003 nimi zriadených rozpočtových organizácií) za prvý polrok 2010. Výsledkom analýzy sú súhrnné údaje za municipality v SR celkom, resp. za municipality podľa krajov a osobitne za Bratislavu hlavné mesto a Mesto Košice, ktoré majú štatút kraja.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥