Poznáte základné právnické termíny? Tieto sa vám môžu niekedy zísť

Svet práva sa bežným smrteľníkom môže niekedy javiť ako samostatný vesmír plný neznámych pojmov. Aj napriek tomu nikdy nevieme, kedy sa nám vedomosti z neho môžu zísť. Pozrite si stručný prehľad právnych odvetví a najčastejšie právne termíny, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tomto svete.

Právne odvetvia

Poznať rozdiely medzi právnymi odvetviami by malo byť súčasťou všeobecného prehľadu každého občana. Aj zdanlivo rovnakú vec totiž môžu upravovať rôzne odvetvia práva. Jedným z najbežnejších príkladov je vymáhanie pohľadávok a s tým súvisiaca premlčacia doba, ktorú inak upravuje Občiansky zákonník a inak Obchodný zákonník. V praxi sa tiež často stretávame napríklad s uzatváraním nájomných zmlúv, ktoré môžu byť uzavreté ako podľa Občianskeho, tak aj podľa Obchodného zákonníka.

Základné právnické termíny
Základné právnické termíny

Verejné právo

 • Trestné právo, v skratke povedané, určuje, čo je trestným činom. Jeho predmetom je vymedzenie podmienok a predpokladov trestnej zodpovednosti, ale aj ustanovenie trestov a ochranných opatrení. Nemenej dôležitým faktom je, že vedie subjekty k plneniu zákonných povinností a k zachovaniu pravidiel spolužitia.
 • Ústavné právo reguluje štátnu moc vnútri štátu, jej fungovanie a organizáciu. Stanovuje tiež základné pravidlá vzťahu štátnej moci a občanov. Toto odvetvie je považované za vedúce právne odvetvie, pretože s jeho úpravou musia byť v súlade všetky ostatné normy verejného aj súkromného práva.
 • Správne právo zahŕňa verejnoprávne normy upravujúce organizáciu a činnosť verejnej správy. Predmetom je v tomto prípade verejná správa pozostávajúca zo štátnej správy a územnej a záujmovej samosprávy.
 • Finančné právo, respektíve právne normy finančného práva upravujú finančno-právne vzťahy pri získavaní, zhromažďovaní a použití finančných prostriedkov štátnymi orgánmi. Ide o rozmanité vzťahy, ktoré možno ďalej vnútorne členiť na ďalšie skupiny.
Základné právnické termíny
Základné právnické termíny

Súkromné právo

 • Občianske právo upravuje právo vo vzťahu k občanovi a pozostáva z viacerých čiastkových odvetví – rodinné, vlastnícke, dedičské a záväzkové právo. Je nevyhnutné vedieť, že vzťahy v občianskom práve sú výsledkom slobodnej vôle každého občana, ktorý do vzťahu vstupuje.
 • Pracovné právo sa zaoberá úpravou vzťahov medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce. Najčastejšie sa ďalej delí na individuálne pracovné právo, zaoberajúce sa najmä pracovným pomerom s dôrazom na práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, a na kolektívne pracovné právo, ktoré upravuje vzťahy medzi kolektívom zamestnancov a zamestnávateľom.
 • Obchodné právo pozostáva zo súhrnu právnych noriem týkajúcich sa právneho postavenia podnikateľov. Jeho predmetom sú teda vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri vykonávaní podnikateľskej činnosti.

V súčasnosti je striktné oddeľovanie súkromného a verejného práva výsadou teoretickej roviny. Množstvo príkladov z praxe ukazuje, že normy súkromného práva obsahujú verejnoprávne predpisy, a naopak, aj keď len v menšej miere.

Základné právnické termíny
Základné právnické termíny

Právne termíny, ktoré by ste mali poznať

 • Advokát – právnicky vzdelaná osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnych služieb, a to spravidla za úplatu. Musí zložiť advokátske skúšky.
 • Právnik – osoba s akademickou kvalifikáciou v práve trénovaná pre právnu prax a súdny proces.
 • Koncipient – právnik v pracovnom pomere u advokáta, ktorý tu vykonáva právnickú prax pripravujúc sa na budúci výkon advokácie.
 • Prvopis – originál, teda listina tak, ako bola vyhotovená, pričom môže, ale nemusí, byť vyhotovená vo viacerých rovnopisoch.
 • Druhopis – obsahovo sa stotožňuje s prvopisom, ale jeho platnosť nie je autenticky overená pečiatkou či podpisom, no je overená inak, napríklad notárom.
Základné právnické termíny
Základné právnické termíny
 • Arbitráž – rozhodovanie sporov v rozhodcovskom konaní zvolenými rozhodcami.
 • Pohľadávka – predstavuje právo na plnenie, ktoré vzniká najčastejšie na základe zmluvy a možno ju vymáhať súdnou cestou, prípadne v exekučnom konaní.
 • Precedens – obsahovo široký pojem, ktorý možno v právnickej terminológii použiť pre využitie predchádzajúceho prípadu na určenie alebo ospravedlnenie prípadu nasledujúceho.
 • Preklúzia – predstavuje zánik práva v dôsledku jeho neuplatnenia v stanovenej, teda prekluzívnej lehote.
 • Preambula – úvodná, spravidla slávnostná časť, písomného dokumentu, ktorá stanovuje úmysel, zámer, význam či zmysel textu nasledujúceho za preambulou.
Základné právnické termíny
Základné právnické termíny

Najčastejšie latinské výrazy z práva

 • Contra legem – proti zákonu,
 • mea culpa – moja vina,
 • pro bono – skrátené z latinčiny pro bono publico – pre verejné dobro,
 • de facto – skutočne, podľa skutočného stavu,
 • ad hoc – zatiaľ, k tomuto, len na tento prípad, respektíve účel,
 • a priori – už vopred, z predchádzajúceho,
 • inter alia – medzi inými,
 • per se – sám sebou, samozrejme,
 • res publicae – veci verejné (vo vlastníctve štátu),
 • post factum – dodatočne, po udalosti, ktorá sa už stala.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥