Región Beskydy

REGIÓN BESKYDY
Slovenská republika

člen slovensko-poľsko-českého spoločenstva pod názvom Euroregión Beskydy

ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA

Článok 1

Zakladatelia IČO

Mesto Bytča zastúpené primátorom Ing. Petrom Korcom 517461
Mesto Námestovo zastúpené primátorom Ing. Etelou Sečovou 509868
Mesto Turzovka zastúpené primátorom Miroslavom Rejdom 509507
Mesto Žilina zastúpené primátorom Ing. Jánom Slotom 517402
Obec Bobrov zastúpená starostkou Ing. Vierou Namislovskou 509582
Obec Belá zastúpená starostom Ivanom Dvorským 517429
Obec Čierne zastúpená starostom Rudolfom Benčíkom 509159
Obec Dolná Tižina zastúpená starostom Antonom Ďuranom 517518
Obec Gbeľany zastúpená starostom Jozefom Bielikom 517551
Obec Hruštín zastúpená starostom Ing. Václavom Kubiritom 509680
Obec Klin zastúpená starostom Viktorom Borovjákom 509728
Obec Klubina zastúpená starostom Vladimírom Tomčiakom 509221
Obec Korňa zastúpená starostom Jánom Tomášikom 509230
Obec Krásno nad Kysucou zastúpená starostkou Ing. Danielou Plánkovou 509248
Obec Lietavská Lúčka zastúpená starostom Ing. Mariánom Sliviakom 557935
Obec Makov zastúpená starostom Ing. Mariánom Masnicom 509299
Obec Nezbudská Lúčka zastúpená starostkou Máriou Ďurčovou 558168
Obec Novoť zastúpená starostom Františkom Poletom 509884
Obec Oravská Jasenica zastúpená starostom Jozefom Verčekom 509892
Obec Oravská Lesná zastúpená starostom Dominikom Vrábeľom 509906
Obec Oravská Polhora zastúpená starostom Jozefom Pečarkom 509914
Obec Oščadnica zastúpená starostom

RNDr. Miloslavom Šulganom, CSc.
509345
Obec Povina zastúpená starostkou Margitou Šplhákovou 509370
Obec Rabča zastúpená starostom Dušanom Pitákom 510025
Obec Rabčice zastúpená starostom Antonom Bubliakom 510033
Obec Sihelné zastúpená starostom Jozefom Gabrielom 510050
Obec Skalité zastúpená starostom Ing. Jozefom Potočárom 509451
Obec Stráňavy zastúpená starostom Mgr. Danielom Ondákom 517950
Obec Strečno zastúpená starostom Alfonzom Klocáňom 517984
Obec Terchová zastúpená starostom Ing. Pavlom Krištofíkom 518042
Obec Vavrečka zastúpená starostom Pavlom Holmikom 510157
Obec Zázrivá zastúpená starostom Albínom Smolkom 510211
Obec Zubrohlava zastúpená starostkou Evou Kurjakovou 510246

Slovenská obchodná
a priemyselná
komora R.K. Žilina

zastúpená riaditeľom

Ing. Jánom Mišurom
30842654

Slovenská živnostenská
komora, Krajská zložka
Žilina

zastúpená predsedom

Dušanom Hruštincom
36145581

uzatvárajú túto

Zmluvu o založení záujmového združenia Región Beskydy

Článok 2

Zmluvné strany zakladajú Združenie, ktorého cieľom je aktivizácia transhraničnej spolupráce, v súlade s ustanovením § 20 f) a nasled. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Predmetom činnosti združenia bude najmä:

1. Hospodárstvo, obchod, priemysel, malé a stredné podnikanie, podpora rozvoja dopravnej infraštruktúry – diaľnice, železnice, hraničné priechody

2. Pošta a telekomunikácie

3. Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, potravinárstvo

4. Vzdelávanie, školstvo, univerzity

5. Systém výmeny informácií

6. Turizmus

7. Ochrana životného prostredia

8. Územné plánovanie a výstavba

9. Kultúra, osveta a šport

10. Iniciovanie všestranného rozvoja oblasti, spracovávanie a predkladanie návrhov a stanovísk štátnym a iným orgánom, inštitúciám

Článok 3

Zmluvné strany dnešného dňa, t. zn. 25.6.1999 prijali stanovy Združenia, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.

Článok 4

Zmluvné strany zvolili za Predsedu predstavenstva Združenia Región Beskydy pána Miroslava Rejdu, rod. č. 550810/0829, trvalé bydlisko Turzovka Stred 405.

Pán Miroslav Rejda je oprávnený aj na podanie návrhu na zápis Združenia do registra združení vedenom na Krajskom úrade v Žiline.

V Žiline dňa 25.6.1999

(Podpisy zakladajúcich členov)

© Región Beskydy

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥