AGENTÚRA PRE REGIONÁLNY ROZVOJ V ŽILINE

Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline (ARR) bola založená ako nevládne, neziskové a verejno-prospešné záujmové združenie právnických osôb v septembri 1999. Jej poslaním je koordinácia regionálneho rozvoja, príprava a implementácia projektov regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce.

Na vzniku agentúry sa podieľali:

 • Krajský úrad Žilina
 • Žilinská univerzita
 • Ekoenergia, prevádzkujúca Informačné centrum EÚ v Žiline
 • Nadácia pre európske štúdie
 • Región Beskydy, združenie, miest a obcí
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Krajské živnostenské spoločenstvo

Každá z týchto organizácií má v regióne špecifické poslanie a ich združením dochádza k synergickému efektu. V záujme všestranného rozvoja regiónu ARR spolupracuje so štátnymi, samosprávnymi, neziskovými organizáciami, grantovými nadáciami a ďalšími inštitúciami.

Všetky zakladajúce organizácie majú rozsiahlu domácu i cezhraničnú spoluprácu s krajinami strednej a východnej Európy, s krajinami Európskej únie ako i množstvo úspešne zrealizovaných projektov.

AGENTÚRA PRE REGIONÁLNY ROZVOJ V ŽILINE bola Vládou Slovenskej republiky schválená na zaradenie do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr na Slovensku.

ZÁKLADNÉ CIELE AGENTÚRY

 • koordinovať, pripravovať a implementovať rozvojové programy, v priamej súvislosti s realizáciou iných rozvojových štúdií a projektov na Slovensku a v prihraničných regiónoch Českej republiky a Poľska
 • podporovať efektívnu spoluprácu a vytváranie partnerstiev na miestnej, regionálnej, štátnej i medzinárodnej úrovni
 • koordinovať rozvojové iniciatívy a praktické činnosti so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní hospodárskej a sociálnej politiky na všetkých úrovniach
 • iniciovať a riadiť projekty, vrátane získavania a využívania domácich a zahraničných finančných zdrojov
 • prispieť svojou činnosťou k pripravenosti regiónu vstúpiť v rámci SR do štruktúr Európskej únie
 • propagovať región, jeho silné stránky a kapacity priamo, i v spolupráci s ďalšími inštitúciami
 • podieľať sa na vytváraní a rozvoji regionálnej politiky

K DOSIAHNUTIU TÝCHTO CIEĽOV ARR VYVÍJA NASLEDOVNÉ ČINNOSTI

 • zabezpečuje prípravu a realizáciu projektov:
  • rozvoja regionálnej infraštruktúry,
  • podpory podnikania,
  • podpory rozvoja regiónov, miest a obcí,
  • rozvoja cestovného ruchu a rozvoja vidieka,
  • medzinárodnej spolupráce,
  • ako i projektov zameraných na predvstupové fondy EÚ.
 • organizuje vzdelávacie aktivity za účelom zvyšovania informovanosti a najmä skvalitnenia prípravy projektov podávaných obcami, ich združeniami i inými subjektami
 • poskytuje poradenstvo, konzultačné a informačné služby pre obce a inštitúcie
 • zabezpečuje získavanie, manažment a regranting finančných zdrojov
 • uzatvára zmluvy o spolupráci s rôznymi štátnymi inštitúciami, združeniami občanov a právnických osôb, obchodnými komorami, podnikateľkými subjektami a inými domácimi i zahraničnými subjektami za účelom dosiahnutia obojstranného prospechu
 • pripravuje a vydáva rôzne propagačné, informačné a vzdelávacie materiály a publikácie

NAJDÔLEŽITEJŠIE ZREALIZOVANÉ PROJEKTY ČLENOV ARR V ŽILINE

Jeden z veľkých investičných projektov, na ktorom ARR pracuje je projekt: „Využitie biomasy v Žilinskom a Trenčianskom kraji“. V rámci projektu sa pripravuje vybudovanie fabriky na výrobu špeciálneho paliva – drevených peliet. Pelety budú využívané na vykurovanie 20 škôl, ako náhrada hnedého uhlia, resp. koksu a ako plnohodnotná alternatíva plynu.

V roku 1999 bolo v Žiline na Ulici republiky 1, z iniciatívy Ekoenergie, o.z., otvorené Informačné centrum Európskej únie, založené s cieľom poskytovať informácie a zvyšovať vedomosti o EÚ a projektoch spolufinancovaných z prostriedkov PHARE, spolupracovať so školami, štátnymi i nevládnymi organizáciami.

EKOENERGIA, občianske združenie, získala s projektom „Energetická efektivita v regióne Rajec“, ktorý koordinovala, v roku 1998 ocenenie „Najlepší projekt v rámci programu ECOS – OUVERTURE a PHARE“. Projekt bol zameraný na opravu verejného osvetlenia (priniesla 54 % úspor energie), zlepšenie prevádzky a účinnosti centrálnych kotolní a vzdelávacie programy na školách, rozširovanie informácií o energii, životnom prostredí a možnostiach finančných úspor medzi obyvateľmi. V rámci projektu „Energia pre trvalý život“ sa prispelo k zavedeniu environmentálnej výchovy do škôl, uskutočnila sa kampaň za úsporu energie detí i dospelých. Film s energetickou a environmentálnou tematikou, nakrútený v rámci Projektu získal v roku 1998 Cenu ministra školstva SR.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA, Reg. kancelária v Žiline (SOPK, R.K. v Žiline) realizovala v rokoch 1998/99 v spolupráci s Regionálnou obchodno-priemyselnou komorou v Bielsku – Biala (Poľsko) projekt v rámci PHARE CREDO „Cezhraničný rozvoj podnikania na slovensko – poľskom pohraničí medzi Žilinským krajom a Vojvodstvom Bielsko – Biala“. V rámci Projektu bol okrem iného uskutočnený prieskum medzi podnikateľmi o potrebách, metódach a prostriedkoch zefektívnenia hospodárskej spolupráce v pohraničí, vypracovaná „Stratégia rozvoja prihraničných oblastí Žilina a Bielsko – Biala“ a vytvorená elektronická informačná databáza o podnikateľských subjektoch, ich ponuke a dopyte. V roku 2000 SOPK, R.K. v Žiline realizuje projekt „Koordinačné centrum cezhraničnej spolupráce Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory“, ktorého zámerom je vytvoriť centrum na prehlbovanie a koordinovanie hospodárskych kontaktov medzi podnikateľmi i posilňovanie vzťahov medzi obyvateľmi, inštitúciami, samosprávami a pod.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA (ŽU) ukončila napr. „Projekt technologickej vybavenosti tunela Branisko“. Pracoviská ŽU vypracovali realizačnú dokumentáciu technologických častí tunela, ako napr. : vzduchotechnické zariadenia, technologické vybavenie únikovej štôlne, bezpečnostné zariadenia v tuneli, centrálny riadiaci systém a pod. V súčasnosti sa rieši projekt „Model komunikačnej obsluhy regiónu – kraja“, ktorý je zameraný na vypracovanie komplexného modelu komunikačnej obsluhy územnosprávneho celku SR, stanovenie optimálnej dopravnej, poštovej, telekomunikačnej a informačnej infraštruktúry, stanovenie štandardov kvality obsluhy a na praktické overenie modelu v podmienkach Žilinského kraja.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥