Dúha Euroregiónu Tatry

B. Publikácia – Región „Tatry“- „Čo o nás neviete?“

Umiestnenie projektu

Kraje Prešovský, Žilinský, okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Poprad, Liptovský Mikuláš,
Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a Sabinov, Euroregión „TATRY“ – poľská časť

Stručná charakteristika projektu

Projekt predstavuje napísanie a vydanie základného prezentačného a informačného bulletinu o slovenskej časti poľsko – slovenského zväzku Euroregión „Tatry.“ Predstaví Tatry ako najmenšie veľhory sveta v srdci Európy, ako strechu Európy, kraj podtatranský ako križovatku ciest národov, cesty vojenské, obchodné, kultúrne aj turistické, hrady, zámky, historické časti miest ako svedkov dávnej minulosti a histórie kraja, svetoznámy folklór, zvykoslovie, ľudové umenie a architektúru v múzeách v prírode, jaskyne, kúpele, sanatóriá, predstaví ľud ako pracovitý a kultivovaný, z radov ktorého vyšli vynikajúci národní buditelia, vynálezcovia a vedci svetového mena, literáti, maliari, hudobníci. Publikácia obsahuje kapitoly: Geografia. Podnebie. Vodstvo. Rastlinstvo. Zvieratstvo. Doprava. Vzdialenosti. Hraničné priechody. Služby motoristom. Ubytovanie. Stravovanie. Obchodná sieť. Zdravotníctvo. Horská služba. Telekomunikácie. Národné parky. Pamiatky v zozname UNESCO. Hrady, zámky, kaštiele. Múzeá. Národopisné múzeá v prírode. Galérie. Rezervácie v plenéri. Strediská letného a zimného turizmu a športov. Priehrady, športoviská. Termálne kúpaliská. Historické regióny Liptov, Orava, Spiš. Mestá a obce pod Tatrami, členovia Euroregiónu „Tatry“. Toto heslo bude obsahovať:znak obce, názov a adresa OcÚ, MsÚ, kontakty a údaj, ktoré akcie obec organizuje v rámci cezhraničných programov EUROREGIÓN „TATRY“. Fotografie ilustračné.

Ciele projektu

Cieľom projektu je vydať publikáciu – bulletin, ktorý predstaví REGIÓN „TATRY“ – Liptov, Oravu, Spiš, v oblasti práce s verejnoťou, ako aj pre rozvoj ľudských zdrojov prinesie základné informácie o prírodných, historických, kultúrnych športových a turistických danostiach a atraktivitách, ako aj o potenciáli kraja, vrátane potenciálu podnikateľského, vhodného ponúknuť na spoluprácu podnikateľským partnerom a investorom.

Časový plán realizácie projektu

Predpokladaný schválený projekt v 03 / 2002, organizačné a tvorivé aktivity v 03 – 04 / 2002, technické 05 – 06 / 2002. Predpokladáme, že titul bude k dispozícii už v letnej turistickej sezóne 07 / 2002.

Postup realizácie a popis aktivít v rámci projektu

Fázy a aktivity projektu: tvorba námetu, scenára, plán pracovného postupu, kontakty s príslušnými úradmi a organizáciami za účelom zhromaždenia údajov, vyžiadanie informácií od miest a obcí, členov Regiónu „Tatry“,
vlastná tvorba diela, napísanie rukopisu, fotografovanie, technická príprava, grafické spracovanie, polygrafické práce, tlač, knihárske spracovanie, expedícia.

Očakávané výsledky

Príspevok projektu k rozvoju regiónu:

Výsledkom projektu bude položenie základov na systematické predstavovanie regiónu a informovanie o jeho stave a potenciáli, v náklade 3 500 ks, v rozsahu 26 strán vytvorenie východiskovej polohy pre rozvoj ďalších projektov a iniciatív vo všetkých druhoch činností, vedúcich k povzneseniu regiónu, k rozšíreniu a skvalitneniu vnútroregionálnej aj cezhraničnej spolupráce, k vzájomného dôkladnejšiemu spoznávaniu sa a ľahšiemu hľadaniu spoločných záujmov, programov a projektov medzi členmi zväzku v Euroregióne „Tatry“, a zároveň má nenahraditeľnú informačnú funkciu pri vyhľadávaní partnerov na spoluprácu medzi partnermi ďalšími, budú použiteľné pre orgány samospráv a odborných skupín pri tvorbe a predkladaní ďalších projektov na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.

Rozpočet projektu

Celková suma
projektu
Výška dotácie zo štátneho rozpočtu % z celkovej sumy
projektu
200 000,- Sk 180 000,- Sk 90%

Zdroje financovania

Zdroje financovania – názvy organizácií (okrem štátnej dotácie) Suma (Sk) Suma (%)
Združenie Región „Tatry“ – vlastný rozpočet 20 000,- Sk 10 %
Celková suma 20 000,- Sk 10 %

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥