Ceny ubytovania v internátoch sa zatiaľ zvyšovať nebudú

Na Technike nedostatok postelí riešia prístelkami. Snaživí študenti majú oveľa vyššie šance ako lajdáci. Od tohto roku ubytovanie aj pre vozíčkárov. Voľné izby veterinárov dostanú ekonómovia.

O niekoľko dní sa naplno rozbehne vysokoškolský zimný semester. Študenti košických univerzít, ktorí bývajú vo vzdialenejších oblastiach sa po prázdninách znovu na niekoľko miesiacov presťahujú do svojich internátov a začnú sa venovať školským povinnostiam. Budú mať však všetci kde bývať?

Situácia vôbec nie je ružová. Univerzita má také ubytovacie kapacity ako pred pätnástimi rokmi a počet študentov sa odvtedy výrazne zvýšil. Na internáte na Medickej ulici máme k dispozícií zhruba 1420 ubytovacích miest, žiadostí o ubytovanie sme však mali spolu 2500. S tým je ťažko čosi robiť. Za poslednné roky sa nám z iniciatívy pána rektora podarilo zohnať okolo 200 miest na stredoškolských internátoch. V budúcnosti môžeme rátať aj s ďašlími 180 miestami, pretože plánujeme zrekonštruovať priestory na Popradskej ulici, kde má byť neskôr umiestnená Fakulta verejnej správy, opísal situáciu na Univerzite P.J. Šafárika v Košiciach jej nový prorektor pre vzdelávaciu činnosť Prof. JUDr. Igor Paluš, CSc. Hlavným kritériom pre získanie ubytovania je vzdialenosť školy od miesta bydliska, niektoré fakulty UPJŠ ho kombinujú s prospechom žiaka.

V tomto roku vedenie univerzity zvýšilo počet prijatých študentov o 13,2 percenta. Ako sa však vysporiada s ich ubytovaním? Predpokladáme, že situácia sa vykrištalizuje v priebehu septembra, keďže v súčasnosti ešte prebieha na niektorých fakultách skúšobné obdobie. Očakávame, že niekoľko študentov bude opakovať ročník a niektorí štúdium prerušia. Prváci dostávajú internáty prednostným spôsobom. Niektoré fakulty však preferujú aj študentov, ktorí sú v poslednom ročníku a pripravujú sa na záverečné skúšky. Prešovčania v prvom kole prideľovania v závislosti od miesta bydliska internát nedostávajú, nemajú teda žiadnu výhodu oproti žiadateľom z iných miest. Individuálne prípady rieši ubytovacia komisia. Máme jedny z najnižších poplatkov za ubytovanie. O zvýšení sme samozrejme uvažovali, ale rátame s tým, že zrejme tento školský rok sa budeme riadiť ešte starými cenami, dodal Igor Paluš.

Podobná situácia je aj na Technickej univerzite v Košiciach, ktorá má ubytovacie kapacity na ulici Boženy Němcovej, Ferka Urbánka a na Jedlíkovej. Jedna fakulta je dislokovaná v Prešove na Budovateľskej ulici, kde sú podmienky v podstate rovnaké. Ako sa vyjadril prorektor pre vzdelávaciu činnosť Doc. RNDr. Vladimír Penjak, CSc., už druhý rok platí smernica pre ubytovanie študentov v študentských domovoch Technickej univerzity, ktorá bola tohto roku trochu inovovaná a podľa ktorej postupujeme pri prideľovaní ubytovania. Rozlišujeme študentov, ktorí sem prichádzajú prvýkrát a tých, ktorí postupujú do vyšších ročníkov po splnení podmienok daných študijným a skúšobným poriadkom. Vzhľadom na to, že prváci prichádzajú do nového prostredia a začínajú si život ešte len organizovať, sa isté percento z ubytovacej kapacity internátov necháva práve pre nich.

Študenti prvých ročníkov majú tiež menej prísne kritériá ako ostatní. V žiadosti o ubytovanie v študentskom domove uvádza žiadateľ okrem bežných formalít vzdialenosť bydliska, druh štúdia, sociálne pomery či aktivity, ktoré vyvíja v prospech Technickej univerzity a tiež svoj študijný prospech. Zanedbateľný nie je ani zdravotný stav žiadateľa. Nová smernica upravuje podmienky internátneho ubytovania pre zdravotne postihnutých študentov – vozíčkárov, keďže od nového školského roka budú mať možnosť naplno študovať na univerzite. Bezbariérovosť aj forma výučby je zabezpečená.

Ceny ubytovania

Ceny ubytovania v študentských domovoch sú kategorizované v závislosti od kvality izby. Priemer za lôžko je zhruba 40 eur. V máji došlo k úprave cien vzhľadom na plnenie príjmov ktoré sú definováné Ministerstvom školstva SR. Rozpis zahŕňa celú Technickú univerzitu, takže v rámci vnútorných prerozdelení sa na tom musia podieľať študentské domovy aj jedálne, vysvetľuje prorektor TU KE. Podľa neho sa ceny ubytovania v internátoch meniť v tomto kalendárnom roku nebudú. Možnosť zvýšenia poplatku v druhej časti tohto školského roka však nevylúčil.

Na základe odporúčania vlády o zvýšení počtu prijatých uchádzačov o štúdium na vysokých školách má v pláne aj Technická univerzita rozšíriť rady svojich prvákov. Nemá však dostatok plnohodnotných štandardných postelí na internátoch, aby mohla uspokojiť požiadavky rozšíreného počtu študentov. Zhruba dvesto študentov, ktorým sa neujde posteľ, dostane provizórne prísteľku. Z prístelok pôjdu neskôr na miesta tých, ktorí nesplnia podmienky postupu do ďalšieho ročníka a odídu zo školy. Záleží nám na tom, aby poriadny žiak, ktorý si plní svoje študijné povinnosti, mal prednosť pred lajdákom, upozornil Vladimír Penjak.

Univerzita veterinárskeho lekárstva, vzhľadom na nízky celkový počet študentov problémy s ubytovaním už dlhšiu dobu nemá. Ako uviedol jej rektor Prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD., kapacity našich internátov na Ceste pod hradovou prevyšujú naše potreby, preto sme zvyšné izby poskytli ostatným vysokým školám, predovšetkým Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity v Košiciach a Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Košiciach, lebo oni študentské domovy nemajú. Tohto roku príjmeme asi 150 mladých študentov a izbu dostane každý, kto o ňu požiada a splní podmienky. Na začiatku minulého semestra sme na základe odporúčania zvýšili cenu ubytovania, ale tento semester sa ceny určite meniť nebudú.

Košický denník, 2000

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥