Euroregión Bílé-Biele Karpaty

CHARAKTERISTIKA ER BBK

Dvojročné fungovanie Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

Dagmar Lišková, podpredsedníčka Regiónu Biele Karpaty

EUROREGIÓN BÍLÉ-BIELE KARPATY (ER BBK) vznikol podpísaním Zakladateľskej zmluvy cezhraničného združenia 30. júla 2000 a registráciou na Krajskom úrade v Trenčíne dňa 28. septembra 2000 ako združenie právnických osôb. Zakladateľmi sú opäť združenia právnických osôb, a to Region Bílé Karpaty so sídlom v Zlíne a Región Biele Karpaty so sídlom v Trenčíne. Zakladateľské organizácie národných i spoločného združenia sú z troch sektorov – verejnej správy, podnikateľského sektoru a mimovládnych organizácií.

Územne je Euroregión Bílé-Biele Karpaty totožný s vyššími územnými celkami na oboch stranách hranice a pokrýva kraj Trenčín a Zlín + lokalita Velkej nad Veličkou (daná končiacim územím Bílých Karpát), čo predstavuje 8.609 km2 a cca 1.219.347 obyvateľov.

Predmetom činnosti, tak ako vo väčšine euroregiónov, je aj v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty (ER BBK) všestranný rozvoj cezhraničného regiónu v nasledovných oblastiach a aktivitách:

 • * životné prostredie a priestorové plánovanie
 • * poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
 • * doprava, komunikácie a technická infraštruktúra
 • * ekonomika, zamestnanosť a ľudské zdroje
 • * zdravotnícka a sociálna starostlivosť
 • * školstvo, výskum a kultúra
 • * civilná ochrana, požiarna ochrana a záchranná služba
 • * občianska spoločnosť
 • * vzdelávacia, informačná a publikačná činnosť
 • * organizovanie seminárov a konferencií
 • * spolupráca s ďalšími euroregiónmi.

Na prvé obdobie 2 – 4 rokov inštitucionálneho ukotvenia a programového rozvoja si Euroregión Bílé-Biele Karpaty vytýčil tieto základné ciele:

 • 1. Rozvoj združenia ER BBK
 • 2. Rozvoj aktivít sociálnych, ekonomických, spoločenských a prezentácia ER BBK
 • 3. Medzinárodná spolupráca
 • 4. Finančné zabezpečenie efektívneho fungovania združenia ER BBK

Činnosť národných združení i spoločného euroregionálneho bola v prvých dvoch rokoch teda sústredená na aktívne napĺňanie 4 základných cieľov:

 • – systematické inštitucionálne budovanie, profesionalizáciu sekretariátov, plánovanie, pravidelné monitorovanie a hodnotenie činnosti,
 • – budovanie odborných tímov národných i spoločných, ktoré vyše roka dobrovoľne pracovali na dlhodobých prioritách a smerovaní prihraničnej spolupráce v rámci ER BBK
 • – spracovanie Spoločného programového dokumentu rozvoja cezhraničnej spolupráce Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2001-2006 (SPD) s 5 prioritami s rovnocenným významom:
 1. · Komplexná starostlivosť o ľudské zdroje
 2. · Biosférická rezervácia územia Biele Karpaty
 3. · Rozvoj cestovného ruchu
 4. · Rozvoj malého a stredného podnikania
 5. · Dopravná a technická infraštruktúra.

Kompletný SPD aj v anglickej verzii bol vydaný a verejne prezentovaný na odbornom seminári euroregiónov na území SR a ich cezhraničných partnerov, na národnej a regionálnej úrovni na 1. konferencii Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty v máji 2002.

 • – k poslednej priorite bol zorganizovaný prvý okrúhly stôl k riešeniu budúcnosti dopravy na území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, kde sa stretli odborníci na úrovni ministerstiev, odborných a regionálnych inštitúcií z oboch republík. Z okrúhleho stolu vyplynulo stanovisko ER BBK k potrebnému cestnému prepojeniu, zaslané kompetentným inštitúciám. V rámci napĺňania jednotlivých priorít i opatrení SPD bude potrebné v organizovaní okrúhlych stolov pokračovať;
 • – propagácia (základná informačná skladačka, médiá, výstavy) a prezentácia ER BBK na rôznych podujatiach na území i mimo nášho Euroregiónu;
 • – spracúvanie projektov a grantových návrhov, vďaka ktorým sa nám podarilo vybudovať funkčné Európske informačné centrum v Trenčíne, spracovať manuál, vytvoriť lektorský tím a realizovať školenia na tému Proces uchádzania sa a manažovanie projektov z predvstupových fondov Európskej únie;
 • – dvakrát sme sa bezúspešne snažili na Visegrádskom fonde o umiestnenie projektu zameraného na rozvoj dlhodobej spolupráce nášho, Ipeľského Euroregiónu a Euroregiónu Tatry s cieľom vzájomne si pomáhať rásť a zvyšovať svoju profesionálnu úroveň.
 • – v rámci medzinárodnej spolupráce sme v októbri 2000 boli prijatí za člena Asociácie európskych prihraničných regiónov (AEBR) a rozvíjanie tohto partnerstva je nosnou úlohou v roku 2002. Zatiaľ sme sa na AEBR obrátili o pomoc pri riešení diskriminačného rozhodnutia nepodporovať na slovensko-českej hranici žiadne programy Phare-CBC na roky 2000-2002 a osobne prerokovali tento problém a kroky možného budúceho riešenia s generálnym sekretárom AEBR Jensom Gabbem.

Najpálčivejšou kapitolou všetkých budujúcich sa euroregiónov je v súčasnosti samozrejme ich financovanie. Teší nás, že to Vláda Slovenskej republiky vníma a snaží sa tento problém riešiť. Vďaka minuloročnému príspevku 310000 Sk sme mohli vybudovať sekretariát a prijať na plný úväzok riaditeľku sekretariátu; prostredníctvom tohtoročnému príspevku môžeme začať realizovať konkrétne projekty, ako napr. monitorovanie ovzdušia v pohraničí, vypracovanie cezhraničnej stratégie rozvoja programov cestovného ruchu na 5 najbližších rokov. Okrem toho sa nám podarilo v priebehu 2 rokov získať vďaka projektom Regiónu Biele Karpaty 34000 EURO na zriadenie a fungovanie Európskeho informačného centra v Trenčíne, z programu Phare-ROS Nadácie pre podporu občianskych aktivít 150000 Sk na manuál a semináre o predvstupových fondoch. Členským sme vykrývali v projektoch vlastný vklad.

Ak sa pozrieme na vonkajšie vzťahy, dôležité bolo pre nás odpovedať si na otázku čo vlastne založením Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty Trenčiansky i Zlínsky kraj získa? Medzi základné odpovede budú zrejme patriť:

 • · Organizačnú schopnosť kvalitatívne vyššie riešiť spoločenské a hospodárske problémy prihraničného územia nezávisle od zmien a záujmov politických i vládnych kruhov v oboch republikách.
 • · Možnosť riešiť trvalo udržateľný rozvoj oblasti odborníkmi z regiónu, dôverne poznajúcimi jeho problémy. Pre budúcu životaschopnosť samosprávneho regiónu je dôležité nechať ich rásť na riešeniach konkrétnych problémov ekonomického, spoločenského i kultúrneho charakteru prostredníctvom projektov, ktoré sa po vstupe do Európskej únie stanú každodennou realitou.
 • · Národné i spoločné odborné tímy sa stali platformou spolupráce lokálnych odborníkov zo štátnej správy, samosprávy, odborných inštitúcií, podnikateľov a mimovládnych organizácií.
 • · Členstvom v Asociácii európskych príhraničných regiónov možnosť vymieňať si poznatky, expertov, pracovať na spoločných rozvojových projektoch s partnermi z EÚ, vychovávať kvalitných regionálnych odborníkov schopných pripravovať a manažovať projekty z predvstupových a neskôr štrukturálnych fondov.

Skúsenosť s účasťou mimovládnych organizácií v štruktúrach Euroregiónu ukázala, že získal jeho rozvoj na dynamičnosti vďaka dlhoročným skúsenostiam a praktickým zručnostiam zástupcov tretieho sektora v oblasti sieťovej spolupráce na domácej a medzinárodnej úrovni, v tvorbe a manažmente projektov samostatných i partnerských na medzinárodnej úrovni, v oblasti praktického vzdelávania, v šírení informácií prostredníctvom elektronických sietí a konferencií atď.

Spoluúčasťou všetkých troch sektorov má ER BBK omnoho pestrejší sociálny, spoločenský a ekonomický záber, ako euroregióny s čistým zastúpením samospráv.

Záverom by som chcela spomenúť vec, o ktorej sa najmenej zvykne hovoriť a síce, čo euroregión môže ponúknuť svojim členom. Pracovná skupina Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty sa zhodla na nasledovnej predbežnej ponuke:

 • – Informácie – semináre – konferencie – okrúhle stoly
 • – Tím odborníkov schopných riešiť problémy regiónu
 • – Možnosť regionálneho rozvoja bez ohľadu na zmeny centrálne či politické
 • – Zmluvné cezhraničné vzťahy, ktoré nie sú riešené medzivládnymi alebo rezortnými dohodami
 • – Poradenstvo k projektom zo zdrojov Európskej únie
 • – Produkty cestovného ruchu
 • – Spoločnú prezentáciu na domácich a medzinárodných výstavach
 • – Vydávanie spoločných propagačných materiálov

Euroregión Bílé-Biele Karpaty je otvoreným združením a každého nového člena považuje za obohatenie vo svojej trvalej udržateľnosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥