ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA EUROREGIONU BÍLÉ – BIELE KARPATY

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA
EUROREGIONU BÍLÉ – BIELE KARPATY

uzavřená mezi:

sdružením „Región Biele Karpaty‘
zastoupeným: Ing. Jozefem Žiškou, předsedou správní rady,
sídlo: Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín

IČO: 36 116 327

a

sdružením „Region Bílé Karpaty‘
zastoupeným: PhDr. Zdeňkem Dostálem, předsedou správní rady
sídlo: Náměstí míru 64, 760 01 Zlín

IČO: 708 49 153

(dále jen „smluvní strany‘)

PREAMBULE

Sdružení „Región Biele Karpaty‘ se sídlem v Trenčíně a sdružení „Region Bílé Karpaty‘ se sídlem ve Zlíně,

  • v rámci podpory myšlenky vytvoření stabilní spolupráce, partnerství a v zájmu rozvoje přátelských vztahů mezi sousedícími pohraničními regiony ve Slovenské republice a České republice,
  • uvědomujíce si potřebu posílení spolupráce zemí střední Evropy,
  • a v zájmu zachování společného kulturního a přírodního dědictví pohraničních oblastí,

v souladu s Vídeňskou deklarací summitu hlav států a vlád členů Rady Evropy z 9. 10. 1993, Evropskou rámcovou dohodou o přeshraniční spolupráci mezi územními celky nebo orgány a Deklarací o vzájemné spolupráci z 8. 10. 1999, jako i na základě Smlouvy mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993, se rozhodla podepsat

Zakladatelskou smlouvu přeshraničního sdružení

EUROREGION BÍLÉ – BIELE KARPATY

Článek 1
Všeobecná ustanovení

1. Tato smlouva není v rozporu s obsahem právních předpisů platných v zemích jednotlivých smluvních stran.
2. ER BBK nemá nadnárodní ani nadstátní charakter, je dobrovolným společenstvím dvou samostatných sdružení, které má sloužit jejich vzájemné realizaci přeshraniční spolupráce.
3. ER BBK je samostatnou právnickou osobou veřejného práva.

Článek 2
Název a sídlo

1. Sdružení bude používat název Euroregion Bílé – Biele Karpaty
2. Zkratka Euroregionu Bílé – Biele Karpaty je ER BBK.
3. Sídlem Euroregionu Bílé – Biele Karpaty je Trenčín, Mierové námestie 2, Slovenská republika.

Článek 3
Územní působnost

1. Euroregion Bílé – Biele Karpaty působí na území působení sdružení „Región Biele Karpaty‘ se sídlem v Trenčíně a na území působení sdružení „Region Bílé Karpaty‘ se sídlem ve Zlíně.
2. Smluvní strany se budou průběžně informovat o změnách ve složení svých sdružení.

Článek 4
Statutární zástupce

Statutárními zástupci jsou:
předseda Ing. Jozef Žiška, rod. čís: 540214/2339
Ul. gen. Svobodu 9, 911 01 Trenčín
a
místopředseda PhDr. Zdeněk Dostál, rod. č. : 330506/469
Obeciny 4177, 760 01 Zlín

Článek 5
Orgány

Orgány ER BBK jsou:
1. Valné shromáždění
2. Správní rada
3. Dozorčí rada

Článek 6
Členství

1. Vznik a zánik členství stejně jako práva a povinnosti členů upravují stanovy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 7
Majetek

1. Majetek Euroregionu Bílé – Biele Karpaty tvoří zejména:
a) členské příspěvky
b) dotace, granty, dary
c) úroky z prostředků uložených na účtu
d) jiné příjmy vzniklé jeho činností
2. Obě dvě smluvní strany mají přístup k informacím týkajících se disponování s fondy sdružení.

Článek 8
Znak

1. ER BBK bude používat znak, jehož grafické znázornění je přílohou této smlouvy.

Článek 9
Zánik a zrušení

1. ER BBK bude zrušen, pokud jeden z jeho členů oznámí valnému shromáždění písemně ukončení svého členství.
2. O záměru vystoupení z ER BBK musí smluvní strana informovat valné shromáždění písemně šest měsíců před plánovaným termínem ukončení smluvní spolupráce.
3. ER BBK zanikne, pokud se na jeho likvidaci dohodnou obě smluvní strany.

Článek 10
Doba platnosti smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouvu je možno měnit a doplňovat jen se souhlasem obou smluvních stran. Změny a doplňky je nutno vykonat písemně, jinak jsou neplatné.
3. Smlouva ztrácí platnost, pokud jedna ze smluvních stran oznámí své vystoupení ze sdružení v souladu s ustanovením článku 9 této smlouvy.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech exemplářích ve slovenském jazyce a ve čtyřech exemplářích v českém jazyce. Každé další písemné návrhy smluvních stran jsou akceptovatelné druhou stranou v jazyce předkladatele.
2. Smluvní strany se dohodly, že při vzájemné komunikaci jsou oba dva jazyky rovnocenné a nebude vyžadován jejich překlad.
3. Všechny exempláře smlouvy jsou podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.
5. Zakladatelé projednali a schválili stanovy sdružení, které jsou přílohou této smlouvy.

V Lubině dne 30. července 2000

sdružení Región Biele Karpaty

sdružení Region Bílé Karpaty

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥