EUROREGIÓN KRAS

EUROREGIÓN KRAS so sídlom v Plešivci – zakladateľ a prevádzkovateľ Bebeklandu a predstaviteľ štvrtého spoločenského sektora – je záujmovým združením právnických osôb, registrovaným na Krajskom úrade v Košiciach podľa zákonov Slovenskej republiky, v duchu a podľa zvyklostí Európskej únie a v zmysle definície euroregiónu Európskou úniou.

EUROREGIÓN KRAS sa pokladá za štvrtý sektor. Teda nie je ani verejná (štátna alebo samo-) správa, nie je ani súčasťou obchodno-podnikateľskej sféry, ani subjektom tretieho sektora (občianskych združení – „non-government organisations“). EUROREGIÓN KRAS má práve ambície tieto sektory prepojiť, primäť ku zmysluplnej, konštruktívnej spolupráci. Samozrejme tieto ambície EUROREGIÓNU KRAS priestorovo siahajú striktne len po regionálne hranice euroregiónu. Nejde o spasenie celého sveta. Len jeho najkrajšieho kúta.

Priamym, konkrétnym a konečným cieľom EUROREGIÓN KRAS je nabudenie všestranného endogénneho (vnútorného) regionálneho rozvoja regiónu Krasu, a to metódou indukovanej samoorganizácie („guided local development“). S mimoriadnym dôrazom na rozvoj ekonomický, od ktorého sa odvíja všetko.

Projekty EUROREGIÓNU KRAS:

1. Projekt stavby „Kanalizácia a ČOV obce Silická Jablonica“ – I. etapa (zmluva č.24/299-5/740/2003 o poskytnutí účelovej dotácie na projekt podporujúci euroregionálne aktivity)

2. Projekt stavby „Kanalizácia a ČOV obce Silica“ – I. etapa (zmluva č.23/299-/740/2003 o poskytnutí účelovej dotácie na projekt podporujúci euroregionálne aktivity)

3. Marketing krajinných priestorov a sídiel Gemersko-turnianskeho krasu vo sfére cestovného ruchu a turistiky – informačný systém s operatívnym proaktívnym marketingom. II. etapa. Prevádzka a skvalitnenie (zmluva č.22/299-3/740 /2003 o poskytnutí účelovej dotácie na projekt podporujúci euroregionálne aktivity) sú v roku 2003 – od augusta do decembra – financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Centrum informačného systému sa nachádza pod priesmykom Soroška, východne od neho, v obci Jablonov nad Turňou. Tam sa spravujú, aktualizujú aj tieto www-stránky. Tieto web-stránky internetu sú „svetovými“ informačnými miestami Krasu. Informačné centrá sú – alebo sa budujú – v mestách a väčších alebo ambicióznejších obciach Krasu. Existujú už napr. v mestách Rožňava, Moldava nad Bodvou, obciach Turňa nad Bodvou, Zádiel na Slovensku, v obci Perkupa (Maďarsko). V pokročilom štádiu prípravy sú v meste Nižný Medzev a obci Plešivec. Pripravuje sa spolupráca s informačnými centrami väčších miest – z hľadiska Krasu strategického významu -, najmä infocentrami v Košiciach, Miskolci, Bratislave, Budapešti, Prahe, Viedni, Krakówe, Varšave. Ďalší okruh informácií sa pripravuje v hoteloch spomínaných miest. Stále užitočnejšími informačnými miestami sa stávajú sídla obecných samospráv.

Centrum IS Euroregiónu Kras Správa objektu/zariadenia Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turňou
Informačné centrum Informačné stredisko Medzev
Informačné centrum Informačné stredisko Moldava nad Bodvou
Informačné centrum Informačné stredisko Rožňava
Informačné centrum Informačné stredisko Turňa nad Bodvou

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥