Ipeľský Euroregión – STANOVY

Schválene na ustanovujúcej schôdzi dňa 6.augusta 1999

(úplné znenie)

AUGUST 1999

Úvodné ustanovenie

PREAMBULA

Podpísaní zakladatelia – územné samosprávy a iné právnické osoby vedení záujmom o inštitucionalizáciu regionálnej a cezhraničnej spolupráce medzi oblasťami vymedzenými v § 3 týchto Stanov na území Slovenskej republiky a štatistickými obvodmi: Balassagyarmat, Rétság, Salgótarján, Szécsény, Szob a Vác v Maďarskej republike:

1. berúc do úvahy ustanovenia Európskej rámcovej zmluvy o cezhraničnej spolupráci miestnych samospráv a správnych orgánov, prijaté v Madride dňa 21.mája 1980 a Pravidlá plánovania Euroregiónov (1983)

2. odporúčajúc a podporujúc spoluprácu pri územnom plánovaní, hlavne na susediacich územiach

3. v presvedčení o nutnosti zosúladiť pravidlá vzťahujúce sa na územné plánovanie v cezhraničnej oblasti

4. majúc na zreteli národné a územné plány a programy zaoberajúce sa územným plánovaním

5. snažiac sa o podporu a pomoc pri hospodárskej a spoločenskej spolupráci medzi oblasťami vymedzenými v § 3 týchto Stanov

6. usilujúc sa o posilnenie spoločenských a hospodárskych štruktúr oblastí vymedzených v § 3 týchto Stanov

7. s vedomím nutného spojenia svojich síl v záujme ochrany prírody, krajiny a životného prostredia ako aj pre rozvoj prírody, ktorá je nepostrádateľná na zabezpečenie prirodzeného chodu života

8. uznávajúc požiadavky miestnych obyvateľov, na rozvoj takých hospodárskych a politicko-kultúrnych aktivít, ktoré nepoškodzujú vyššie uvedené hodnoty

9. snažiac sa o zosúladenie rozhodnutí a činností, ktoré sa vzťahujú na mimoriadne hodnotné oblasti na spoločných hraniciach

10. snažiac sa o zachovanie prírodného bohatstva a príznačných charakteristík krajiny a

11. zabezpečiac nadpriemerné mimoriadne prostriedky pre komunitu

zakladáme záujmové združenie právnických osôb  Ipeľský Euroregión (ďalej len Euroregión), založené na základe otvorených, demokratických princípov a na základe princípu paritnosti, ktoré podmienia trvalý rozvoj regiónu.

So zvláštnym zreteľom na ťažké postavenie susediacich regiónov v oboch štátoch budeme pracovať na prekonaní zaostalosti, a preto vyhotovíme a zrealizujeme zosúladené programy hospodársko-spoločenského a všeobecného rozvoja regiónu, spočívajúce na už jestvujúcich spoločenských, ľudských a prírodných základoch.

Je mimoriadne dôležité zachovanie a rozvoj humánnych zdrojov, zdravotnícka osveta, spolupráca v školstve a vzdelávaní, budovanie stykov medzi občanmi a komunitami. Dôležitou súčasťou našej hodnotovej hierarchie je princíp zohľadňovania menšinových názorov a rešpektovanie odlišných hodnôt.

Euroregión samostatnosť svojich členov uznáva, toto isté zabezpečuje aj svojim pracovným komisiam čo môžu obmedziť len Stanovy a hodnotová stupnica Združenia.

Prvá časť

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Názov združenia

Názov záujmového združenia právnických osôb je

 Ipeľský Euroregión

(ďalej len : Euroregión)

§ 2

Sídlo

Sídlom Euroregiónu je Hlavné námestie č. 1,

936 01 Šahy

Slovenská republika

§ 3

Územná pôsobnosť

Oblasťou pôsobenia Euroregiónu na Slovensku sú z okresu Levice Šahy a okolie, Želiezovce a okolie a Levice a okolie, územia okresu Nové Zámky – obce pri rieke Ipeľ, západná časť okresu Rimavská Sobota, ďalej okresy: Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Banská Štiavnica (ďalej len okresy).

§ 4

Právna povaha združenia

Euroregión je záujmovým združením právnických osôb v zmysle § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka, registrovaným na Krajskom úrade v Nitre. Je nezávislým a neziskovým združením bez väzieb na akúkoľvek politickú stranu alebo politické hnutie, neplní funkciu politickej strany alebo politického hnutia a charakteristickým rysom jeho existencie je ekonomická nezávislosť od akýchkoľvek hospodárskych subjektov.

§ 5

Cieľ Euroregiónu

Zo spoločenského, hospodárskeho, prírodného a kultúrneho hľadiska zosúladený a udržateľný rozvoj, ako aj príprava na procesy európskej integrácie a účasti v nej. Byť nápomocným pri realizácii založenia tohto euroregiónu Slovenskej republike a Maďarskej republike v oblastiach vymedzených §3 týchto Stanov a jeho začlenenie do radov euroregiónov. Túto realizáciu zastrešuje medzinárodná dohoda podľa odporučení madridskej rámcovej dohody zo dňa 21. mája 1980 (ďalej len región). So zámerom uskutočniť horeuvedené ciele zosúladíme činnosti a prijmeme nasledovné spoločné opatrenia:

1. Zo spoločenského hľadiska sa usilovať o nárast úrovne tolerancie, o spoločensky uznané rozdelenie prác a zodpovednosti, o zvýšenie úsilia udržania obyvateľstva v obciach, o zlepšenie priechodností hraníc a vzájomné uznanie valút v bežnom platobnom styku v rámci malého cezhraničného styku.

2. Hospodársky rozvoj regiónu usmerniť takým smerom, ktorý ráta s uchovaním už jestvujúcich hospodárskych, prírodných a humánnych zdrojov a s ich zveľaďovaním a tak dosiahnuť hladinu pridaných hodnôt na úroveň hladiny štátov s vyspelým trhovým hospodárstvom a zvýšený rozvoj vnútorného trhu.

3. Z prírodného hľadiska ochraňovať a snažiť sa o zachovanie a udržanie prírodného dedičstva, o zlepšenie životného prostredia, podporovať rozumné a úsporné použitie prírodného bohatstva s vyhliadkou na obnovu, rozumné užívanie krajiny, uchovanie tradičných miestnych kultúr a remesiel.

4. Kultúru regiónu v oblasti architektúry, archeológie, ľudového umenia a histórie chrániť, zachovať a rozvíjať ako integrovanú súčasť európskej kultúry. Podporovať kultúrnu spoluprácu v rámci regiónu alebo s inými regiónmi, zachovať poznatky miestneho charakteru, viacjazyčnosť, obnoviť tradície tu žijúcich národností, budovať nové možnosti a toleranciu pozitívneho spolužitia v praxi s úctou k menšinovým názorom a kultúram.

.§ 6

Predmet činnosti

1. V rozvoji hospodárstva je vyhotovenie a realizácia spoločných programov v rámci poľnohospodárstva, priemyslu, obchodu a služieb ako aj v cestovnom ruchu, snaha o rozumné použitie finančných, prírodných a spoločenských bohatstiev s možnosťou regenerácie v rámci regiónu, odkrytie ďalších prírodných bohatstiev na zníženie handicapu v trhovom hospodárstve. Riešenie problémov bytového hospodárstva a zamestnanosti, zastavenie migrácie obyvateľstva z regiónu, podpora mladých zotrvať v regióne.

2. Rozvoj regionálnej infraštrutúry a zosúladenie dopravných systémov so zreteľom na životné prostredie, zlepšenie vnútorných a vonkajších vzťahov, likvidácia izolovanosti komunít, iniciovanie otvárania ďalších hraničných priechodov, železničná doprava a preprava, cyklistická doprava a lepšie využívanie infraštruktúry hromadnej dopravy.

3. Spoločné územné plánovanie a zosúladenie plánov na užívanie chránených území povodí, povrchových a podzemných vôd, tak aby tieto plány boli založené na širokej spoločenskej účasti, urgovanie vypracovania nových projektov so zvláštnym zreteľom na rieku Ipeľ.

4. Zosúladenie rozvojových projektov a investícií pomocou spoločných rozvojových programov, detailných akčných plánov a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako aj spoločným plánovaním územného rozvoja a územného plánovania.

5. Pozdvihnutie regiónu na oblasť pre investorov, príťažlivú pre občanov harmonicky sa rozvíjajúcu a garantujúcu možnosť vysokej životnej úrovne.

6. Podporovať spoluprácu medzi územnými orgánmi, hospodárskymi spoločnosťami a súkromnými osobami, so zvláštnym zreteľom na odporučenia Európskej Únie, podávať návrhy a rámcove zabezpečovať tieto činnosti.

7. Zosúladenie rozvoja spoločenských inštitúcií a spoločenských vzťahov.

8. Rozširovanie stykov v oblasti školstva, kultúry, využívania voľného času, športu, výskumu a inovácií a podpora ich spoločnej činnosti v regióne v jazyku slovenskom a maďarskom a vytvorenie rovnakých možností v administratívnych konaniach a v diskusiách týkajúcich sa regiónu.

9. Vylepšenie spolupráce v rámci ochrany životného prostredia, ochrany prírody v lesníctve vo vodnom, hospodárstve a na úseku likvidácie katastrof, podpora spoločných riešení, prírodu šetriace, úsporné a účinné užívanie a zúžitkovanie prírodného bohatstva, prírodu šetriace agrárne programy, pomoc pri likvidácii tzv. „koncorúrových“ technológií a koncentrovaných znečisťovaní.

10. Vylepšenie, resp. urgencia spolupráce medzi zdravotníckymi a sociálnymi inštitúciami, zosúladenie práce pre verejné zdravie, pre čistú vodu a vzduch, opatrenia proti hluku a zápachu a riešenie iných regionálnych problémov. Vylepšenie situácie a zosúladenie činností v oblasti verejných komunikácií, skladovania odpadov, čistenia odpadových vôd, verejných služieb, zliav, bytovej bezpečnosti, záchrannej služby atď.

11. Podpora zosúladenia a zjednotenia prác orgánov polície, civilnej ochrany a iných orgánov vykonávajúcich úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany

12. Pomoc pre vzájomne vyhovujúce riešenie výmeny názorov a skúseností zo života regiónu.

13. Zabezpečenie účasti komunity a voľný prístup k verejným informáciám vo veciach verejných podľa noriem Európskej únie, ako aj všeobecná podpora výmeny informácií a skúseností v regióne, vylepšenie poradenskej a tlačovej služby a informovanosti v regióne.

Euroregión vypracuje v horeuvedených oblastiach činnosti záväzné smernice pre svojich členov, spoločne vytýčené ciele stratégie a programy a uskutoční ich v súlade s ústavou Slovenskej republiky a ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov. Cieľom Euroregiónu je, aby cezhraničná spolupráca pre každého obyvateľa regiónu vytvorila nové možnosti účasti na uskutočnení vytýčených cieľov.

§ 7

Činnosť Euroregiónu

Za účelom dosiahnutia svojho poslania Euroregión svoju činnosť vykonáva v oblasti:

1. ochrane zdravia a v prevencii chorôb, liečení a zdravotníckej rehabilitácii

2. sociálnej, pomoci rodinám, ošetrovaní prestárlych osôb

3. vedeckej činnosti a výskumu

4. výchovy a školstva, rozvoji osobnosti, šírení poznatkov

5. kultúrnej činnosti

6. ochrany kultúrneho dedičstva

7. podpory duchovnej a cirkevnej

8. ochrany životného prostredia

9. ochrany dieťaťa a mládeže a zastupovania ich záujmov

10. podpory zvýšenia spoločenského uplatňovania sa handicapovaných skupín

11. ochrany ľudských a občianskych práv

12. práce s národnostnými menšinami a etnickými skupinami žijúcimi v Maďarsku a na Slovensku a s menšinami žijúcimi aj v iných krajinách

13. športu, okrem športovej činnosti vykonávanej na základe pracovného pomeru alebo občianskoprávneho poverenia

14. ochrany verejného a dopravného poriadku, dobrovoľnej požiarnej ochrany, záchrannej služby a likvidácií katastrof

15. ochrany spotrebiteľa

16. podpory, výchovy a s ňou spojenými službami pri zamestnávaní handicapovaných osôb na trhu práce

17. prípravy euroatlantickej integrácie

§ 8

Spolupráca

Za účelom uskutočňovania cieľov uvedených v § 5 týchto Stanov môže Euroregión spolupracovať s akoukoľvek právnickou alebo fyzickou osobou a môže vstupovať do medzinárodných organizácií ako člen.

§ 9

Poskytovanie podpory

Euroregión môže poskytovať finančnú podporu a inú pomoc fyzickým a právnickým osobám. Možnosti získania takejto podpory, podmienky na jej získanie, a jej výška, musia byť publikované prostredníctvom médií. Euroregión zverejní aj adresne poskytnuté dotácie a dávky právnickým a fyzickým osobám.

§ 10

Zásada dvojjazyčnosti

Euroregión sa vo svojej činnosti presadzuje o slovensko – maďarskú dvojjazyčnosť. Verejné zasadnutia prebiehajú dvojjazyčne, miesto zasadnutia a hostiteľ sú striedavo zo slovenskej a maďarskej strany. Verejné a úradné listiny Euroregiónu sú vyhotovené dvojjazyčne a v oboch štátoch sú zverejnené súčasne. Pre písomný úradný styk s orgánmi Európskej Únie je určený anglický jazyk.

§ 11

Doba trvania združenia

Euroregión sa ustanovuje na dobu neurčitú

Druhá časť

Členstvo

§ 12

Vymedzenie členstva

Euroregión je otvorený, jeho členom sa môže stať ktorákoľvek právnická osoba, ktorá má sídlo v mieste pôsobnosti Euroregiónu. Pristupujúci člen je povinný písomne vyhlásiť, že súhlasí so stanovami Euroregiónu, bude sa podieľať na realizácii cieľov vytýčených Euroregiónom a jeho činnosť nie je v rozpore s činnosťou Euroregiónu.

§ 13

Vznik členstva

O prijatí nového člena rozhoduje Valné zhromaždenie na nasledujúcej schôdzi po doručení písomnej žiadosti so spätnou platnosťou na dátum podania žiadosti. K žiadosti o prijatie za člena je potrebné pripojiť odporúčanie najmenej dvoch členov, z toho najmenej jednej samosprávy a jednej spoločenskej organizácie.

§ 14

Členské príspevky

Výšku členského príspevku určí Valné zhromaždenie.

§ 15

Práva členov

Členské organizácie Euroregiónu majú prostredníctvom svojich delegátov/zástupcov tieto práva:

a., voliť a byť volení do orgánov Euroregiónu

b., podávať návrhy, pripomienky k činnosti a hlasovať o nich

c., nazerať do písomných materiálov Euroregiónu

d., používať hnuteľné a nehnuteľné vecí Euroregiónu s povinnosťou dodržiavať s tým súvisiace predpisy

e., zúčastňovať sa všetkých akcií Euroregiónu

f., byť informovaní o rozhodnutiach orgánov Euroregiónu

§ 16

Povinnosti členov

Člen Euroregión je povinný:

a., platiť členské príspevky,

b., zúčastňovať sa Valného zhromaždenia,

c., zúčastňovať sa na práci Euroregiónu,

d., vyvíjať činnosť smerujúcu k dosiahnutiu cieľov Euroregiónu,

e., dodržiavať Stanovy a iné nariadenia združenia,

f., riadiť sa vo svojej činnosti uzneseniami orgánov Euroregiónu.

§ 17

Zastupovanie člena

Člena pri práci Euroregiónu ako aj pri práci riadiacich orgánov združenia zastupuje štatutárny zástupca alebo iná fyzická osoba na základe písomného splnomocnenia. Člen na prácu v Euroregióne je povinný vyslať jedného zástupcu a taktiež jedného zástupcu za účelom udržiavania kontaktov.

§ 18

Zánik členstva

1. Členstvo zaniká vystúpením, vylúčením alebo zánikom člena. Vylúčenie schvaľuje Valné zhromaždenie.

2. Návrh na vylúčenie predkladá predseda Predstavenstva Valnému zhromaždeniu Euroregiónu v prípade zanedbania členských povinností po dobu najmenej dvoch rokov, po tom čo člen po písomnej výzve túto povinnosť nesplní.

3. Člena po jeho zániku je potrebné vymazať z radov členov. Bývalý člen aj po zániku svojho členstva má povinnosť vyúčtovania voči Euroregiónu.

Tretia časť

Orgány Euroregiónu

§ 19

Stále orgány

1., Orgánmi Euroregiónu sú:

a., Valné zhromaždenie

b., Predsedníctvo

c., Tajomník

d., Dozorná rada

2., Predsedníctvo, tajomník a dozorná rada sú volení tajným hlasovaním na 4 roky.

§ 20

Valné zhromaždenie

1., Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Euroregiónu. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú všetci členovia Euroregiónu. Zasadnutia Valného zhromaždenia sú verejné.

2., Do výlučnej pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:

a., zmena Stanov

b., schválenie a zmena volebného poriadku

c., voľba a odvolanie predsedníctva, tajomníka a dozornej rady

d., zriadenie sekretariátu a pracovných skupín ako aj ich zrušenie

e., voľba komisií

f., rozhodovanie o financovaní projektov a vytvorenie predpisov na získanie dotácií

g., schválenie ročného plánu činnosti

h., zmena výšky členského príspevku

i., schválenie ročného rozpočtu a ročnej uzávierky

j., schválenie ročnej správy o činnosti

k., rozhodnutie o zrušení Euroregiónu alebo o jeho zlúčení s inou právnickou osobou

l., rozhodnutia o vzniku a zániku členstva

3., Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz ročne. Valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo. Predsedníctvo môže zvolať v odôvodnených prípadoch mimoriadne Valné zhromaždenie. Predsedníctvo je povinné zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie, ak o to písomne požiada najmenej 1/5 členov Euroregiónu. O zvolaní Valného zhromaždenia (riadneho i mimoriadneho) informuje predsedníctvo členov Euroregiónu písomne spolu s oznámením programu najneskôr 15 dní pred dňom jeho konania.

4., Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je v čase zvolania Valného zhromaždenia prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak v čase zvolania Valného zhromaždenia nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, predsedníctvo môže vyčkať jednu hodinu a otvoriť rokovanie Valného zhromaždenia s tým istým programom bez ohľadu na počet prítomných členov. Prítomní členovia rozhodnú hlasovaním o tom, čí sa schôdza bude konať. Pre rozhodnutie o právoplatnosti Valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

5., Valné zhromaždenie si na čas svojho zasadnutia zvolí predsedajúceho Valného zhromaždenia, zapisovateľa, návrhovú- mandátovú- a volebnú komisiu, overovateľa(ov) a schváli program rokovania. Valné zhromaždenie môže zvoliť etickú komisiu.

6., Na Valnom zhromaždení každý zástupca člena má jeden hlas. Hlasovanie je verejné. Pri voľbe predstaviteľov do orgánov a do komisií Euroregiónu sa hlasuje tajne. Tajné hlasovanie sa použije aj vtedy, ak o to požiada jedna tretina členov prítomných na Valnom zhromaždení.

7., Voľbu funkcionárov pripraví Valným zhromaždením zvolená návrhová a mandátová komisia, kandidátov na členov orgánov Euroregiónu môže nominovať každý prítomný zástupca člena. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí dostali najviac platných hlasov. Hlasovanie organizuje a sčítanie hlasov vykoná volebná komisia.

8., Voľby do orgánov združenia upravuje volebný poriadok združenia.

9., Na platnosť uznesenia Valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov, pokiaľ v týchto stanovách nie je uvedené inak. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Euroregiónu.

10., Každý orgán Euroregiónu je zodpovedný Valnému zhromaždeniu a je povinný mu podávať správy.

§ 21

Predsedníctvo

1., Predsedníctvo je najvyšší výkonný orgán Euroregiónu. Do pôsobnosti predsedníctva patria tie úlohy, ktoré Stanovy nevyčlenili do priamej pôsobnosti Valného zhromaždenia.

2., Valné zhromaždenie zvolí 12 členné predsedníctvo. Členmi predsedníctva sú 6 zvolení zástupcovia samospráv a 6 zvolení zástupcovia spoločenských organizácií.

3., Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou. Formou rozhodnutia predsedníctva je uznesenie. Predsedníctvo je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu, resp. podpredsedu predsedníctva v prípade neprítomnosti predsedu.

4., Predsedníctvo si na dobu fungovania zo svojich členov tajným hlasovaním zvolí predsedu a podpredsedu. Kandidáta môže navrhnúť každý člen predsedníctva. Zvolený je ten z kandidátov, ktorý dostal najviac hlasov. V prípade rovnosti hlasov, sa hlasovanie opakuje.

5., Štatutárnymi zástupcami Euroregiónu sú jeho predseda, podpredseda a tajomník, ktoré ho reprezentujú aj navonok. Oprávnené osoby majú právo nechať sa pri právnych úkonoch zastupovať osobou, ktorej udelia písomné splnomocnenie.

6., Zasadnutia predsedníctva:

a., Zasadnutia predsedníctva zvoláva predseda resp. podpredseda písomne s označením programu 15 dní vopred.

b., Predsedníctvo zasadá najmenej raz za pol roka, v prípade potreby je možné zvolať zasadnutie aj častejšie.

c., Predsedníctvo je potrebné zvolať aj vtedy ak o to písomne požiadajú 4 členovia predsedníctva.

d., Zasadnutia predsedníctva sú pre členov člena Euroregiónu sú verejné.

e., Povinnosťou predsedníctva je zverejnenie svojich rozhodnutí a oboznámenie dotknutých strán s nimi.

§ 22

Tajomník

1., V období, keď nezasadá Valné zhromaždenie alebo predsedníctvo, je tajomník poverený výkonom správy Euroregiónu. Tajomník je zodpovedný za výkon rozhodnutí Valného zhromaždenia a predsedníctva a za dodržovanie Stanov Euroregiónu.

2., Tajomník je povinný na požiadanie podávať správy Valnému zhromaždeniu alebo predsedníctvu a je povinný vykonať pridelené úlohy.

3., Tajomník zabezpečuje a pripravuje rozhodnutia, vykonáva potrebné kroky pre účinnejšiu organizáciu práce Euroregiónu. Vyhotovuje správy o finančnej situácii a rozpočte, o programoch spolupráce a inej činnosti.

4., Tajomník:

a) organizuje a usporadúva zasadnutia orgánov Euroregiónu,

b) vedie evidenciu, zápisnice a zoznam prítomných na zasadnutiach orgánov Euroregiónu,

c) vedie evidenciu uznesení a rozhodnutí orgánov Euroregiónu spolu so zápisnicami o hlasovaní,

d) vedie a chráni evidenciu a iné dokumenty,

e) vybavuje podnety, žiadosti a sťažnosti občanov,

f) zabezpečuje iné úlohy, na ktoré dostane poverenie od Valného zhromaždenia alebo predsedníctva.

5., Tajomníkovi prináleží odmena schválená predsedníctvom.

§ 23

Sekretariát

1., Na zabezpečenie činnosti tajomníka môže Valné zhromaždenie na základe svojho rozhodnutia zriadiť sekretariát v Šahách.

2., Vedúcim pracovníkom sekretariátu je tajomník.

3., Personál sekretariátu tvoria pracovníci, ktorých náplne práce sú určené pracovnými zmluvami a popismi práce.

4., Pracovný plán a rozpočet tajomníka a sekretariátu schvaľuje Valné zhromaždenie a činnosť kontroluje predsedníctvo.

5., Sekretariát má za úlohu vybudovanie a udržiavanie kontaktov s mestskými a obecnými úradmi, medzinárodnými organizáciami a združeniami a je poverený organizačným zabezpečením chodu Euroregiónu.

§ 24

Dozorná rada

1. Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán Euroregiónu. Dozorná rada zodpovedá priamo Valnému zhromaždeniu. Jej členmi nemôžu byť členovia Predsedníctva.

2. Členovia dozornej rady sa môžu zúčastňovať zasadnutia predsedníctva s hlasom poradným, môžu nazerať do hospodárskych a iných písomností Euroregiónu, môžu ich preskúmať, od predsedníctva môžu žiadať hlásenie a od zamestnancov Euroregionu informácie.

§ 25

Úlohy dozornej rady

1., Dohliadať na dodržiavanie Stanov a iných vnútorných a všeobecne platných predpisov a uznesení Valného zhromaždenia, kontrolovať správnosť vyúčtovania, evidencie hospodárenia a majetku Euroregiónu a použitia podpôr. O výsledkoch svojej činnosti podáva správy Valnému zhromaždeniu.

2., Podať správu predsedníctvu a navrhnúť zvolanie predsedníctva ak získa informácie o tom, že:

a., v činnosti organizácie došlo k takému porušeniu zákona (pravidiel) alebo nastala taká udalosť, ktorá môže ohroziť záujmy Euroregiónu, a na odstránenie ktorých je potrebné rozhodnutie predsedníctva

b., nastali skutočnosti zakladajúce zodpovednosť funkcionárov

Predsedníctvo je potrebné zvolať na základe návrhu dozornej rady do 30 dní od podania návrhu. Po vypršaní uvedenej lehoty bez výsledku, je dozorná rada oprávnená zvolať predsedníctvo alebo Valné zhromaždenie. Ak oprávnený orgán nevykoná všetky potrebné úkony na to, aby obnovil zákonnú činnosť, dozorná rada je povinná o tom bez meškania upovedomiť orgán dozerajúci na dodržiavanie zákonnosti.

3., Ak dozorná rada zistí činnosť odporujúcu Stanovám Euroregiónu, má právo zvolať Valné zhromaždenie, alebo navrhnúť disciplinárne konanie proti členom predsedníctva resp. zamestnancom Euroregiónu.

Štvrtá časť

Spoločné ustanovenia

§ 26

Hospodárenie a majetok Euroregiónu

1. Euroregión dosiahnuť zisk z hospodárskej činnosti nerozdeľuje ale tento použije na činnosť určenú Stanovami.

2. Euroregión svoju činnosť, vykonávanú podľa Stanov a najdôležitejšie správy o hospodárskej činnosti a iné údaje publikuje prostredníctvom regionálnych a celoštátnych médií.

3. Na hospodárenie Euroregiónu sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných predpisov.

4. V hospodársko – finančných veciach sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb.

§ 27

Príjmy a výdavky Euroregiónu

1., Príjmy a majetok Euroregiónu tvoria materiálne a finančne prostriedky získané::

a) z členských príspevkov

b) z peňažných a iných darov

c) z vlastnej činnosti

d) z dotácií od právnických a fyzických osôb

e) z verejných zbierok

f) zo štátnych príspevkov

g) z ostatných príjmov a výnosov

2., Výdavky Euroregiónu tvoria:

a) výdavky spojené s činnosťou

b) náklady na správu

Piata časť

Záverečné ustanovenia

§ 28

Zánik Euroregiónu

1. Euroregión zaniká rozpustením alebo fúziou s inou organizáciou, rozhodnutím Valného zhromaždenia kvalifikovanou väčšinou alebo rozhodnutím oprávneného štátneho orgánu.

2. Ak pri zániku Euroregiónu Valné zhromaždenie nerozhodne inak, predsedníctvo zo svojich členov vymenuje likvidátora a rozhodne o použití zostatkového majetku.

3. Pri zániku Euroregiónu Valné zhromaždenie rozhodne o použití zostatkového majetku na činnosť blízku cieľom Euroregiónu alebo na verejnoprospešnú činnosť.

Tieto Stanovy boli schválené na ustanovujúcej schôdzi záujmového združenia právnických osôb  Ipeľský Euroregión konanej v Šahách dňa 6. augusta 1999.

ZAKLADATELIA:

mestá:

Mesto Šahy

Mesto Želiezovce

spoločenské organizácie:

Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia  Ipeľká únia , Šahy

Občianske združenie  Jantárová cesta , Banská Štiavnica

Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva, Lučenec

Hontianske občianske združenie, Krupina

Spoločnosť Palóc, Vrbovka

………………………………………….. ……………………………………………….

Zsolnay Ernest JUDr. Nagy Gejza

predseda podprsedseda

……………………………………………….

Wollent József

tajomník

Dodatok č. 1

Zmeny stanov

Čl. I.

Valné zhromaždenie Záujmového združenie právnických osôb, Ipeľského Euroregiónu na svojom zasadnutí dňa 20. 05. 2003 sa uznieslo na zmenách stanov organizácie zapísaných v registri združení právnických osôb na Krajskom úrade v Nitre dňa 05. 10. 1999, číslo spisu VVS 99/07566 takto:

– § 21. bod 2 sa mení na:  Valné zhromaždenie zvolí 12 členné predsedníctvo. Členmi predsedníctva sú 8 zvolení zástupcovia samospráv a 4 zvolení zástupcovia spoločenských organizácií.

Čl. II.

Táto zmena stanov nadobudne účinnosť dňom vzatia oznámenej zmeny na vedomie registrujúcim orgánom.

Ing. Ján Lowy

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥