IPEĽSKÝ EUROREGIÓN

Záujmové združenie právnických osôb, Ipeľský Euroregión bol založený 6. augusta 1999 z iniciatívy 6 samospráv a 6 mimovládnych organizácií. Bol zaregistrovaný 5. novembra 1999 Krajským úradom v Nitre, registračné číslo 31/99. Je nezávislým neziskovým združením bez väzieb na akúkoľvek politickú stranu alebo politické hnutie, neplní funkciu politickej strany alebo politického hnutia a charakteristickým rysom jeho existencie je ekonomická nezávislosť od akýchkoľvek hospodárskych subjektov.

Územná pôsobnosť združenia: z okresu Levice Šahy a okolie, Želiezovce a okolie a Levice a okolie, časť územia okresu Nové Zámky obce pri rieke Ipeľ, západná časť okresu Rimavská Sobota, ďalej okresy Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Banská Štiavnica, celkovým počtom 232 obcí a 209 949 obyvateľov.

Združenie má celkom 71 členov a to 60 obcí a miest, 10 mimovládnych organizácií a 1 podnikateľský subjekt.

Správne orgány:

 • “ Valné zhromaždenie
 • “ Predsedníctvo 12 členné, 8 zástupcov obcí a miest + 4 zástupcov spoločenských organizácií
 • “ Tajomník
 • “ Dozorná rada 3 členná

Mená štatutárnych zástupcov: Ing. Ján LQ wy predseda

JUDr. Gejza Nagy podpredseda

Éva Wollent tajomník

Ciele Euroregiónu:

 • I. Vytvorenie takej územno-štatistickej jednotky v uvedených oblastiach na území Slovenskej republiky, ktorá bude evidovaná podľa odporúčaní madridskej rámcovej dohody zo dňa 21. mája 1980 so združením európskych pohraničných regiónov so sídlom v Gronau (SRN).
 • II. Realizácia trvalo udržateľného rozvoja zo spoločenského, hospodárskeho, prírodného a kultúrneho hľadiska na uvedenom území.
 • III. Príprava na procesy európskej integrácie a následná účasť na nej.

Priority Euroregiónu:

 • “ pripraviť región pre integračné procesy v Európe
 • “ rozširovanie hospodárskych a kultúrnych vzťahov dotknutých oblastí
 • “ zosúladenie rozvojových programov v hospodárstve
 • “ rozvíjanie vnútorných a vonkajších regionálnych vzťahov v doprave
 • “ premeniť región na príťažlivú oblasť pre podnikateľské investície
 • “ budovanie kontaktov medzi vzdelávacími, kultúrnymi a inovačnými inštitúciami
 • “ iniciovať a podporovať ekologické programy na ochranu životného prostredia
 • “ napomáhať poznávanie a pochopenie vzájomne odlišných kultúr a prehlbovať priateľstvo medzi národmi
 • “ vytvoriť harmonicky sa rozvíjajúci, občanom blahobyt poskytujúci región

Za účelom dosiahnutia svojich cieľov vykonáva Euroregión svoju činnosť v oblastiach:

 • 1. ochrany zdravia a prevencii chorôb, liečenia a zdravotníckej rehabilitácie
 • 2. sociálnej pomoci rodinám, ošetrovaní prestárlych osôb
 • 3. vedeckej činnosti a výskumu
 • 4. výchovy a školstva, rozvoji osobnosti, šírení poznatkov
 • 5. kultúrnej činnosti
 • 6. ochrany kultúrneho dedičstva
 • 7. ochrany pamiatok
 • 8. ochrany životného prostredia
 • 9. ochrany dieťaťa a mládeže a zastupovania ich záujmov
 • 10. podpory zvýšenia spoločenského uplatňovania sa handicapovaných skupín
 • 11. ochrany ľudských a občianskych práv
 • 12. práce s národnostnými menšinami a etnickými skupinami
 • 13. športu, okrem športovej činnosti vykonávanej na základe pracovného pomeru alebo občianskoprávneho poverenia
 • 14. ochrany verejného a dopravného poriadku, dobrovoľnej požiarnej ochrany, záchrannej služby a likvidácií katastrof
 • 15. ochrany spotrebiteľa
 • 16. podpory, výchovy a s ňou spojenými službami pri zamestnávaní handicapovaných osôb na trhu práce
 • 17. prípravy euroatlantickej integrácie
 • 18. zabezpečovania služieb a ich využitia pre organizácie vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť
 • 19. podpory duchovného a cirkevného života

Kontakty: Ipeľský Euroregión

 • Hlavné námestie 1
 • 936 01 Šahy
 • Tel: 036/ 741 0322, Fax: 036/ 741 0321
 • e-mail: ipelregion@changenet.sk

Územie pôsobnosti Ipeľského Euroregiónu

Územie okresu Veľký Krtíš

Balog nad Ipľom, Bátorová, Brusník, Bušince, Čebovce, Čeláre, Čelovce, Červeňany, Chrastince, Chrťany, Dačov Lom, Dolinka, Dolná Strehová, Dolné Plachtince, Dolné Strháre, Ďurkovce, Glabušovce, Horná Strehová, Horné Plachtince, Horné Strháre, Hrušov, Ipeľské Predmostie, Kamenné Kosihy, Kiarov, Kleňany, Koláre, Kosihovce, Kosihy nad Ipľom, Kováčovce, Lesenice, Ľuboriečka, Malá Čalomija, Malé Straciny, Malé Zlievce, Malý Krtíš, Modrý Kameň, Muľa, Nenince, Nová Ves, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Opava, Pôtor, Pravica, Príbelce, Sečianky, Seľany, Senné, Širákov, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Slovenské Kľačany, Stredné Plachtince, Sucháň, Suché Brezovo, Šuľa, Trebušovce, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Veľké Straciny, Veľké Zlievce, Veľký Krtíš, Veľký Lom, Vieska, Vinica, Vrbovka, Záhorce, Závada, Želovce, Zombor

Územie okresu Krupina

Bzovík, Čabradský Vrbovok, Čekovce, Cerovo, Devičie, Dolné Mladonice, Dolný Badín, Domaníky, Drážovce, Drienovo, Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Horné Mladonice, Horný Badín, Jalšovík, Kozí Vrbovok, Kráľovce – Krnišov, Krupina, Lackov, Ladzany, Lišov, Litava, Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Selce, Senohrad, Sudince, Súdovce,Terany,Trpín, Uňatín, Zemiansky Vrbovok, Žibritov

Územie okresu Banská Štiavnica

Baďan, Banská Belá, Banská Štiavnica, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Štiavnické Bane, Svätý Anton, Vysoká

Územie okresu Lučenec

Ábelová, Belina, Biskupice, Boľkovce, Budiná, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Divín, Dobroč, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Gregorova Vieska, Halič, Holiša, Jelšovec, Kalonda, Kotmanová, Lehôtka, Lentvora, Lipovany, Lovinobaňa, Ľuboreč, Lučenec, Lupoč, Mašková, Mikušovce, Mučín, Mýtna, Nitra nad Ipľom, Panické Dravce, Píla, Pleš, Podrečany, Polichno, Praha, Prša, Radzovce, Rapovce, Ratka, Ružiná, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Stará Halič, Šurice, Točnica, Tomášovce, Trebeľovce, Trenč, Tuhár, Veľká nad Ipľom, Veľké Dravce, Vidiná

Z okresu Levice

Bajka, Bielovce, Bory, Čaka, Čata, Demandince, Dolné Semerovce, Domadice, Farná, Hokovce, Hontianska Vrbica, Horné Semerovce, Horné Túrovce, Hrkovce, Hronovce, Ipeľské Ulany, Ipeľský Sokolec, Jur nad Hronom, Keť, Kubáňovo, Kukučinov, Kuruľany, Lontov, Maláš, Malé Ludince, Nýrovce, Ondrejovce, Pastovce, Plášťovce, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Sazdice, Sikenica, Santovka, Slatina, Starý Tekov, Šahy, Šalov, Sarovce, Tekovské Lužany, Tupá, Turá, Veľké Ludince, Veľké Túrovce, Vyškovce nad Ipľom, Zalaba, Zbrojníky, Želiezovce, Žemliare

Z okresu Nové Zámky

Sajka, Bajtava, Malé Kosihy, Chlaba, Leľa, Kamenica nad Hronom

Z okresu Rimavská Sobota

Tachty, Nová Bašta, Studená, Dobno, Hajnáčka, Večelkov, Stará Bašta, Gemerský Jablonec, Petrovce

Realizované projekty

Ipeľ-Ipoly Euroregión

Ciele projektu:

Cieľom projektu bolo zjednodušiť a podporiť cezhraničnú spoluprácu, pomáhať ľuďom žijúcim v regióne Poiplia pri ich sebarealizácii, pri zdolávaní ťažkostí z vlastných síl a spoločne riešiť problémy komunity pri rešpektovaní prostredia v ktorom žijú, pripraviť ich na prijímanie väčších hlavne investičných podpôr.

V rámci projektu boli vykonané nasledovné aktivity:

 • 1. Založenie a vybudovanie servisného centra v Šahách, úlohou ktorého bolo:
 1. “ vytváranie a udržiavanie kontaktov s verejnosťou, európskymi inštitúciami, miestnymi samosprávami a s inými domácimi a medzinárodnými organizáciami,
 2. “ šírenie informácií medzi členmi organizácie a širokou verejnosťou v regióne o poslaní a zmyslu Euroregiónu(ov), o Európskej únii, o rôznych fondoch a grantoch, o ich dostupnosti,
 3. “ vykonávanie servisnej služby: – vytváranie databanky, – vykonávanie administratívnych prác, – podávanie odpovedí na dožiadania, – vykonávanie publikačno-informačnej činnosti pre verejnosť,
 4. “ poskytovanie odborného poradenstva pre členov organizácie a pre verejnosť pri vypracovaní žiadostí o grant,
 • 2. Usporiadanie tréningu pre zástupcov obcí, mimovládnych organizácií a podnikateľova na témy: príprava projektov, písanie grantových návrhov, riadenie projektov, projekty pre Európsku úniu.
 • 3. Usporiadanie medzinárodnej konferencie o cezhraničnej spolupráci.
 • 4. Usporiadanie stretnutí Ipeľského Euroregiónu a Ipoly Eurorégió.

Výsledky projektu:

 • – vytvoril vhodné podmienky k rozvoju regionálnej a cezhraničnej spolupráce v spádovej oblasti rieky Ipeľ
 • – znižoval napätie medzi slovenským a maďarským národom
 • – poskytoval ľuďom žijúcim na obidvoch stranách hraničnej rieky Ipeľ základné znalosti o význame regionalizmu, Európskej únii, atď.
 • – rozširoval spoluprácu medzi samosprávami, štátnou správou, podnikateľskou sférou, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou na regionálnej, medzinárodnej a interregionálnej úrovni
 • – položil základy Servisného centra poskytujúceho informačnú, sprostredkovateľskú a servisnú službu pre celú spádovú oblasť rieky Ipeľ tak v slovenskom ako aj v maďarskom jazyku
 • – pripravil región na prijímanie investičných grantov.

Ipeľský Euroregión bol lídrom projektu a na jeho realizácii spolupracoval s partnerskou organizáciou, s Regionálnou rozvojovou agentúrou Ipeľ-Hron.

Sponzor projektu: Phare CBC Small Project Fund, Úrad vlády SR, CFCU

Ekologická služba pre Poiplie

Popis projektu:

Ekologické poradenstvo pre Poiplie sa začalo v roku 1999 vybudovaním ekologického informačného a poradneského centra v Šahách.

Hlavné aktivity Ekocentra zahŕňajú:

 • – zhromaždenie kníh, letákov, časopisov, a iných publikácií vytvorenie knižnice
 • – distribúciu informácií o životnom prostredí
 • – vytvorenie elektronickej databázy publikácií
 • – usporiadanie školení a prezentácií o ochrane životného prostredia pre školskú mládež
 • – praktickú pomoc učiteľom základných a stredných škôl vo vypracovaní plánov environmentálnej výchovy na školách
 • – odbornú pomoc stredoškolákom a vysokoškolákom, ktorí píšu svoje seminárne alebo diplomové práce o problémoch životného prostredia
 • – vydávanie publikácií (časopisov, letákov, záverečných správ, atď.).

Zosúladenie činnosti s Centrom v Balassagyarmat prebiehalo veľmi intenzívne prakticky na úrovni každodenného kontaktu. Aktivity obidvoch centier boli navzájom prerokované, boli vymieňané rôzne informačné materiály, publikácie, a iné.

Výsledky projektu:

Značným prínosom projektu je, že:

 • – bolo zahájené poskytovanie bezplatnej, dvojjazyčnej ekologicko-poradenskej, informačnej a sprostredkovateľskej služby pre širokú verejnosť Poiplia, ktorá výrazne prispieva k zvyšovaniu environmentálneho povedomia obyvateľstva regiónu a v budúcnosti aj jeho širšieho okolia
 • – bol zriadený, materiálne a technicky vybavené centrum
 • – ľudia vykonávajúci ekologicko-poradenskú, informačnú a sprostredkovateľskú službu získali dostatočnú schopnosť, prax a rutinu samostatne pracovať.

Ipeľský Euroregión bol partnerom v projekte, spolupracoval na sprevádzkovaní Ekocentra.

Spolu to pôjde ľahšie

Popis projektu:

Projekt bol zameraný na vybudovanie sekretariátu Ipeľského Euroregiónu.

Aktivity vykonané v rámci projektu boli nasledujúce:

 • “ Vykonávanie všeobecne administratívnych prác súvisiacich s činnosťou organizácie: tvorba, novelizácia a udržiavanie aktuálnosti databáz, vedenie mzdovej evidencie a účtovníctva Ipeľského Euroregiónu, organizovanie a usporiadanie zasadnutí, vedenie evidencie a zápisníc, vedenie evidencie uznesení a rozhodnutí,
 • “ Vytváranie a udržiavanie kontaktov s členskými organizáciami, médiami a verejnosťou,
 • “ Šírenie informácií o poslaní a zmysle Euroregiónu a Európskej únie v regióne medzi členmi organizácie a širokou verejnosťou,
 • “ Podávanie informácií o fondoch, grantoch určených od EÚ a nadácií pre MVO,
 • “ Poskytovanie odborného poradenstva pre členov organizácie a pre verejnosť pri písaní žiadostí o grant,
 • “ Distribúcia knihy s názvom Trendy cezhraničných spoluprác ,
 • “ Vypracovanie stanov spoločného Euroregiónu Ipeľ-Ipoly,
 • “ Spolupráca pri vypracovaní stanov Regionálnej rozvojovej agentúry Ipeľ-Hron,
 • “ Vypracovanie projektového FICHE-u pre program Phare 2001, investičné projekty veľkého rozsahu,
 • “ Spolupráca pri implementácii projektu pre obnovenie železničného spojenia Šahy- Drégelypalánk.

Výsledky projektu:

 • “ Členovia a ostatní záujemcovia navštevujú sekretariát pravidelne a využívajú poskytnuté informácie a služby,
 • “ reakcia spoločnosti na aktivity Euroregiónu je veľmi pozitívna čo je dokázateľné ich účasťou na aktivitách organizovaných Euroregiónom,
 • “ Vzniklo dobre fungujúce centrum prevádzkované mimovládnou organizáciou a stalo sa známym v celom regióne Poiplia.

Ipeľský Euroregión bol lídrom projektu.

Sponzor projektu: Nadácia pre podporu občianskych aktivít

Žijeme v jednom povodí

Cieľ projektu:

Prvým cieľom projektu bolo vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti obnovy železničného úseku Šahy (SR) Drégelypalánk (MR) a štúdie uskutočniteľnosti preložky cesty II/527 pri obci Balog nad Ipľom, ktoré budú slúžiť ako podklad rozvoja dopravnej infraštruktúry spájajúcej regióny susediacich štátov.

Druhým cieľom projektu bol rozvoj cestovného ruchu v regióne prostredníctvom spoločenských podujatí, vytváraním podkladov rozvoja vidieckeho turizmu a využívania prirodzeného potenciálu krajiny.

Aktivity vykonané v rámci projektu:

 • – Štúdia uskutočniteľnosti obnovy železničného úseku Šahy (SR) Drégelypalánk (MR)
 • – Štúdia uskutočniteľnosti preložky cesty II/527 pri obci Balog nad Ipľom
 • – Symbolické cestovanie vlakom po železničnom násype Šahy (SR) Drégelypalánk (MR)
 • – XXI. Dni kultúry v Honte dvojdňový jarmok ľudových remesiel; odhalenie pamätnej tabule Eleméra Pongrácza; koncert hviezd populárnej hudby; pamätná výstava z príležitosti 100. výročia Hontianskeho múzea a 10. výročia Galérie Ľudovíta Simonyiho v Šahách; vystúpenie folklórnych skupín z Hontianskeho regiónu; výstava poľnohospodárskych podnikateľov a potravinárskych produktov a strojov
 • – Spievajúce údolie Ipľa folklórny festival v Ipeľskom Sokolci
 • – Hontianske tradície druhý ročník medzinárodnej súťaže vín za veľkú cenu Hontianskej vínnej cesty; oslavy svätého Urbana v Honte; Náš Hont prezentácia kultúry, tradičných výrobkov a podnikateľov
 • – Prilákanie turistov do obce Slatina pomocou kultúrnych podujatí ukážka starých remesiel; prednes zhudobnených básní; ľudová hudba; adventný koncert v rímsko-katolíckom kostole
 • – Turisticko-náučné chodníky v Poiplí vypracovanie návrhu turisticko-náučného chodníka vedeného po Ramsarskej lokalite Poiplie; vypracovanie návrhu turistického chodníka vedeného po slovenskej a maďarskej strane Ipľa medzi Šahami a Slovenskými Ďarmotami; vypracovanie návrhu turistického chodníku vedeného údolím potoka Olvár a Litava, od Šiah po Čabraďský hrad
 • – Inštitucionálny rozvoj

Výsledky projektu:

 • “ na obidvoch stranách hranice nastal rozvoj vidieka, hospodárstva, dopravy, ochrany životného prostredia a medziľudských vzťahov.
 • “ prezentovaním a efektívnym využívaním prírodných a kultúrnych hodnôt sa región stal atraktívnym pre domácich a zahraničných turistov, čo napomáha aj rozvoju cestovného ruchu, vzniku nových pracovných príležitostí a hospodárskemu rastu celého regiónu.
 • “ výsledky projektu budú využívať miestne komunity zo spoločenských podujatí a z turizmu, miestni podnikatelia pracujúci v oblasti cestovného ruchu a turisti prichádzajúci do regiónu.

Sponzor projektu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci programu: Podpora euroregionálnych aktivít roku 200

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *