Regionálne združenie Záhorie – činnosť

Počas celého roka sa uskutočňovali pravidelné pracovné koordinačné stretnutia cezhraničných partnerov Weinviertel Management, Regionálna rozvojová agentúra Južnej Moravy a Regionálneho združenia Záhorie striedavo v sídlach jednotlivých partnerov. Aktivity v roku 2001 mali výsostne programový charakter a boli pripravované na báze flexibilnej koordinácie a profesionálnej realizácie. Nasledovný prehľad je len stručný, pretože okrem týchto aktivít sa uskutočnil rad ďalších, ktoré neuvádzame, nakoľko sú ešte v štádiu príprav a spoločných konzultácii, avšak majú dlhodobý strategický význam pre trvalo udržateľný rozvoj všetkých troch partnerských regiónov a nakoľko budú predmetom zrkadlových cezhraničných projektov.

Jedným z najvýznamnejších projektov Regionálneho združenia Záhorie v roku 2001 bola koordinácia príprav (Euroregio-Servis-Centrum Pomoravie) a spoluzaloženie MLÁDŽNÍCKEHO PARLAMENTU / JUGENDPARLAMENT – Weinviertel / Južná Morava / Západné Slovensko.

Január 2001

 • Uskutočnilo sa prvé koordinačné stretnutie v rámci projektu HausArt (INTERREG IIIA), v ktorom bolo RZZ partnerom za slovenskú stranu. HausArt je projekt prezentácie rôznych druhov umenia – výtvarné umenie, hudba a literatúra netradičnými formami. Napríklad z balkónu sa stalo koncertné pódium, z garáže výstavná miestnosť a pod. Charakteristickým znakom 14 podujatí v rakúskom Weinviertli, na Južnej Morave a na Záhorí (Moravský Svätý Ján, Plavecký Štvrtok a Zohor) bolo spojenie všetkých foriem umenia. Na jednotlivých akciách (podrobnejšie v jednotlivých mesiacoch) sa nadviazali mnohé osobné kontakty, čo bolo aj hlavným cieľom projektu.
 • 31. januára sa uskutočnilo pracovné stretnutie prípravného výboru založenia Cyklistického euroregiónu Weinviertel – Južná Morava – Západné Slovensko v Euroregio-Servis-Centrum v Jablonovom, ktoré je centrálnym koordinačným informačným miestom s vybudovanou podpornou technickou a sociálnou infraštruktúrou aj pre oblasť cykloturistiky na slovenskej strane.

Február 2001

 • RZZ sa podieľalo na organizácii 32. Bálu Záhorákov v PKO v Bratislave.
 • Uskutočnilo sa prvé pracovné stretnutie k slovenskej účasti (remeslá a dychová hudba) na tradičnom “Weidenfeste” v rakúskom Drössingu.
 • Uskutočnilo sa prvé koordinačné stretnutie v príprave projektu (INTERREG IIIA) Cezhraničné impulzné centrum Hohenau, ktorého cieľom je posilnenie osobných kontaktov a spolupráce v území po obidvoch stranách rieky Moravy.

Marec 2001

 • 1. marca sa uskutočnila vernisáž výstavy umelcov Weinviertlu a Záhoria “Z JEDNEJ a DRUHEJ STRANY” v Rakúskom kultúrnom centre (RKC) v Bratislave, ktoré sa stalo pre RZZ partnerom v tomto projekte. Vernisážou sa odštartovali periodické – cyklické výstavné aktivity v obidvoch regiónoch počas jedného roka s tým, že vždy 1. marca sa v RKC v Bratislave odštartuje nový kolobeh putovných výstav. Výstavy sa zúčastnilo 6 umelcov z Weinviertlu a 7 zo Záhoria (Daniel Brunovský, Alojz Drahoš, Marián Komáček, Zdeno Brázdil, Robert Haček, Ladislav Csurma, Marta Andrely a Ján Hladík, ktorý je otcom myšlienky a organizačnými garantom za slovenskú stranu. Vernisáž otvorila veľvyslankyňa Rakúskej republike Dr. Gabrielle Matzner-Holzer, kultúry atašé Rak, veľv. v SR mag. Walter Persché a Ján Hladík. Termín 1. marca je symbolický na pamiatku najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského výtvarného umenia profesora Albína Brunovského, rodáka zo Zohoru. Od 1.3 2002 sa výstavy budú neoddeliteľne zúčastňovať aj umelci z Južnej Moravy.
 • RZZ a Euroregión Pomoravie prezentovali výsledky svojej činnosti na EXPOTOUR SLOVAKIA 2001 v Žiline.
 • 19. marca na odporúčanie Dr. Jensa Gabbeho (Arbeitsgesselschaft der europäische Grenzregionen) bola v Euroregio-Servis-Centre v Jablonovom prijatá oficiálna delegácia programu TACIS – Euroregión Moldava v rámci svojej návštevy Slovenskej republiky. Starosta obce Jablonové Florián Kotes a podpredseda RZZ Ján Hladík delegáciu prijali a prezentovali činnosť RZZ v intenciách medziregionálnej i transregionálnej spolupráce. Na záver jednodňového pobytu v Jablonovom si účastníci prehliadli areál euroregionálneho centra.

Apríl 2001

 • 7.apríla zabezpečilo RZZ účasť slovenských ľudovoumeleckých remeselníkov (umelecký kováč, rezbár a keramikár) a dychovej hudby Záhorienka na tradičnom jarnom festivale lesov a lúk “Weidenfest 2001″ v rakúskom Drössingu.

Máj 2001

 • 1. mája sa uskutočnilo RZZ v spolupráci so Záhorským centrom kultúry vernisáž spoločnej putovnej výstavy umelcov Weinviertlu a Záhoria “Z jednej a druhej strany” v Záhorskom centre kultúry v Malackách.
 • 25. mája sa v Zohore uskutočnila výstava diel rakúskeho maliara a grafika Gottfried “LAF” Wurma a “domáceho” umelca Jána Hladíka v rámci cezhraničného projektu Hausart (INTERREG IIIA)
 • 26. mája bola v Senici oficiálne otvorená Cyklopanoráma Záhorie (Slovenský cykloklub a RZZ) a “pokrstené” prezentačné CD a cykloatlas Záhoria. Krstným otcom sa stal Ján Hladík (autor project fiche, program Phare CBC, memorandum 1996), olympijský víťaz Anton Tkáč a spevák Pavol Hamel. Ústrednou postavou bol autor a gestor projektu Dr. Juraj Hlatký, predseda Slovenského cykloklubu (direct contractor).

Jún 2001

 • 8. júna sa na Rakúskom veľvyslanectve v Bratislave uskutočnila prednáška Dipl. Ing. Hermanna Hansy (Weinviertel Managemment) a Jána Hladíka (RZZ) na tému vznik a vývoj vzájomnej spolupráce, dosiahnuté výsledky, úspechy a perspektívy v cezhraničnej spolupráci. Prednáška bola realizovaná pre študentov Technickej univerzity vo Viedni.
 • 23. a 24. júna zabezpečilo RZZ slovenskú časť programu v rámci najstaršej spoločnej rakúsko-slovenskej tradície “Sviatku letného slnovratu (Sonnwendfeier)”
 • a od roku 1995 zároveň aj “Sviatok bocianov” v rakúskom Marcheggu. Slovenská časť programu pozostávala z vernisáže výstavy fotografií Jána Hladíka zo slovenského brehu Moravy pod názvom “Na tichom brehu”, koncertu zmiešaného cirkevného zboru Glória zo Zohoru, koncert záhorackého “Elvisa” Juraja Prsteka a prezentácie ľudovoumeleckých remesiel (umelecký kováč, keramik a rezbár).
 • 30. júna bol otvorený jubilejný 5. ročník festivalu regiónov Záhoria, Weinviertlu a Južnej Moravy: Euroregiofestival “Sviatok Pomoravia” v Jablonovom, nad ktorým prevzal osobnú záštitu štátny tajomník MZV SR Ján Figeľ. Na festivale sa zúčastnilo veľa významných hostí zo Slovenska i zahraničia. Veľký význam mala už tradičná svätá omša v troch jazykoch za účasti duchovných zo všetkých troch regiónov, ktorú celebroval J.E. otec biskup Štefan Vrablec.

Júl 2001

 • 1. júla sa uskutočnil druhý deň Euroregiofestivalu Sviatok Pomoravia, na ktorom dostali príležitosť prezentovať sa mnohé domáce i zahraničné amatérske i profesionálne súbory a jednotlivci. V rámci festivalu bola v poradí už tretia vernisáž výstavy “Z jednej a druhej strany”.
 • 15. júla bola výstava “Z jednej a druhej strany” otvorená v Hornozáhorskom kultúrnom stredisku v Senici. Výstavu otvoril kultúrny atašé Rakúskeho veľvyslanectva v SR mag. Walter Persché (Rakúske kultúrne centrum) a Ján Hladík (RZZ). Výstava bola usporiadaná v rámci medzinárodného stretnutia mládeže Rakúska, Slovenska a Čiech pod názvom MOSTY 2001.
 • Koordinácia príprav (Euroregio-Servis-Centrum Pomoravie) a spoluzaloženie MLÁDEŽNÍCKEHO PARLAMENTU /JUGENDPARLAMENT – Weinviertel /Južná Morava/ Západné Slovensko v Břeclavi na Morave.
 • 17. júla usporiadalo RZZ prednášku na tému Euroregión a mládež pre účastníkov medzinárodného stretnutia MOSTY 2001 v rámci ich exkurzie do Hainburgu. Prednáška sa uskutočnila v Zohore a pre mladých účastníkov bol pripravený spoločenský večer.

August 2001

 • Uskutočnilo sa ďalšie pracovné stretnutie k založeniu cyklistického regiónu Weinviertel – Južná Morava – Západné Slovensko v Lednici na Morave.
 • 31. augusta usporiadalo RZZ v spolupráci so Slovenským veľvyslanectvom vo Viedni, Slovenským inštitútom vo Viedni a Združením zámkov Marchfeldu výstavu Z jednej a druhej strany v zámku Niederweiden. Otvorili ju Dr. Werner Fasslabend, predseda rakúskeho parlamentu, DI Ľubor Bystrický, veľvyslanec SR v Rakúsku a Ján Hladík, podpredseda RZZ.

September 2001

 • 14. septembra usporiadalo RZZ reinštaláciu výstavy Z jednej a druhej strany v Záhorskom múzeu v Skalici.

Október 2001

 • 5. októbra sa podpredseda RZZ Ján Hladík zúčastnil zasadnutia Riadiaceho výboru pre projekty INTERREG IIIA / PHARE CBC vo Viedni, na ktorom hlavný partner RZZ Weinviertel Managemment predkladal na odsúhlasenie strategické projekty s konkrétnymi strategickými cezhraničnými dopadmi na slovenskú stranu spoločnej hranice.
 • 19. októbra sa v rakúskom Poysdorfe uskutočnilo pravidelné zasadnutie Euroregiónu Weinviertel – Južná Morava – Pomoravie, ktoré sa nieslo v znamení vyššej formy cezhraničnej spolupráce, ktorej mottom je SPOLU. Zúčastnili sa ho starostovia a primátori miest a obcí Záhoria a zástupcovia okresných úradov v Malackách, Senici a Skalici na základe predloženého zoznamu Regionálneho združenia Záhoria hosťujúcemu partnerovi Weinviertel Managemmentu.
 • 24. a 25. októbra sa v Piešťanoch a rakúskom Badene uskutočnila Konferencia Rady Európy o cezhraničnej spolupráci Slovenská republika / Rakúsko, na ktorej konkrétna činnosť a výsledky RZZ a Euroregiónu Pomoravie vyzneli prioritne. Zúčastnili sa ho starostovia a primátori miest a obcí Záhoria a zástupcovia okresných úradov v Malackách, Senici a Skalici.

November 2001

 • 6. november sa podpredseda RZZ Ján Hladík zúčastnil pracovného – realizačného zasadnutia výboru Cykloregiónu Weinviertel – Južná Morava – Západné Slovensko v rakúskom Poysdorfe. Výbor stanovil spoločné priority vedúce k impulzom a podnieteniu rozvoja turistickej infraštruktúry a služieb na slovenskej strane s plnou podporou fungujúceho informačného servisu.
 • 8. novembra sa v rakúskom Riedenthale uskutočnilo prvé pracovné stretnutie k príprave Viertelfest-u 2004 vo Wienviertel, Waldviertel, Mostviertel a Industrieviertel s programovým začlenením slovenských kultúrnych programov.
 • 9. novembra sa uskutočnila tlačová konferencia v Sankt Pölten k projektu “Žijúce susedstvo (INTERREG IIIA)”, ktorý pozostával z prieskumu verejnej mienky na rozširovanie EÚ na obidvoch stranách rakúsko-slovenskej hranice. Konferencie sa zúčastnili: Ing Milan Kanda, predseda RZZ, podpredsedovia RZZ Jozef Novák a Ján Hladík.
 • 28. novembra sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov RZZ (a Euroregiónu Pomoravie) s Dr. Jensom Gabbe (AEBR/AGEG) v priestoroch Weinviertel Managemmentu v Zistersdorfe za účasti aj zástupcov Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty s cieľom koordinácie a zosúladenia komunikácie a spolupráce jednotlivých rezortov a euroregiónov. Stretnutia sa zúčastnili podpredsedovia RZZ Jozef Novák a Ján Hladík. 30. novembra a 1. decembra zabezpečilo RZZ účasť slovenských ľudových umeleckých remesiel na Vianočnom bazáre v penzióne Barbara Heim v Gänserndorfe v Rakúsku.

December 2001

 • 14. decembra sa uskutočnilo v Hainburgu koordinačné stretnutie regionálnych partnerov združených v Euroregio Forum. Stretnutia sa zúčastnili podpredsedovia RZZ Jozef Novák a Ján Hladík.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥