Regionálne združenie Záhorie RZZ

Regionálne združenie Záhorie známe aj ako RZZ, vzniklo v r. 1999 z iniciatívy obcí a subjektov Záhoria, ktorých ambíciou je zabezpečiť a podporiť kontinuálny rozvoj regiónu aplikáciou viacerých foriem rozvojových programov a projektov.

RZZ od svojho vzniku postupne zabezpečuje a podporuje rozvojové projekty pre jednotlivé obce v oblasti ochrany životného prostredia (ČOV a vodovody), projekty v oblasti cestovného ruchu a viacerých podujatí na Záhorí (festival Pomoravia, pripravovaný hudobný festival Euroregiónu Pomoravie s účasťou hudobných telies Slovenska, Rakúska a Južnej Moravy), projekty verejných prezentácií – publikácia Náš sused/Unser Nachbar, tvorba produktu pre cestovný ruch “Krajina ako víno” a pripravovaná spoločná prezentácia regiónu na veľtrhu cestovného ruchu GO Brno v januári 2003.

RZZ spolupracuje aj na národnej úrovni a síce s viacerými regionálnymi pracoviskami, ktoré zápasia s primárnymi problémami – od samotnej organizácie, cez personálne otázky až po samotné princípy samotného aj projektového financovania. Z tohto titulu prišiel impulz zdola a dňa 9.5.2001 bola založená Asociácia Euroregiónov Slovenska, ktorá sa podujala metodicky a koncepčne riešiť uvedené okruhy.

Valné zhromaždenie:

 • 64 členských obcí a miest
 • Občianske združenie INFOREG ZÁHORIE
 • Občianske združene REGIONÁLNA AGENTÚRA ZÁHORIA
 • Okresná knižnica v Senici

Predsedníctvo:

 • Ing. Milan KANDA, predseda, štatutárny zástupca
 • Ing. Michal SRHOLEC, podpredseda
 • Jozef NOVÁK, podpredseda pre vnútorné vzťahy
 • Ing. Cyril Moravčík, podpredseda pre zahraničné vzťahy

Ciele a aktivity

 • – vytváranie podmienok na všestranný rozvoj regiónu Záhorie
 • – aktivity zamerané na rozvoj cezhraničnej spolupráce v rámci regiónu, ktorý je geograficky určený rakúskou oblasťou Weinviertel, českou oblasťou Južná Morava a Slovenskou oblasťou Záhorie
 • – koordinácia a spoluúčasť na tvorbe a realizácii projektov regionálneho rozvoja vo väzbe na požiadavky a potreby regiónu Záhorie a zabezpečenie informovanosti o možnostiach účasti na týchto projektoch
 • – poskytovanie podporných stanovísk a poradenstva pri tvorbe projektov a podnikateľských zámerov významných z hľadiska regiónu Záhorie
 • – vytváranie uceleného súboru informácií zo všetkých oblastí hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života regiónu ( trh práce, ponuka výrobných a spracovateľských kapacít, energetických a surovinových zdrojov, ochrana životného prostredia, možnosti rozvoja cestovného ruchu ) a prezentácia týchto informácií navonok
 • – propagácia regiónu Záhorie tlačenou a digitálnou formou
 • – organizovanie spoločenských, kultúrnych, náučných a športových podujatí a iných obdobných podujatí zameraných na podporu a rozvoj regiónu Záhorie
 • – koordinácia využívania jestvujúcich možností vidieckej turistiky a vytváranie podmienok pre jej ďalší rozvoj.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥