Kedy odstúpiť od zmluvy na splatenie pohľadávky

Odstúpiť od Zmluvy na splatenie pohľadávky môže veriteľ iba v tom prípade, ak poskytol dlžníkovi ešte dodatočnú lehotu na splatenie pohľadávky, no aj napriek tomu nebol uspokojený.

Takéto odstúpenie od zmluvy, t.j. pre jej neplnenie, nie je porušenie zmluvnej povinnosti. Práve naopak, je to výkon práva, a preto nemôže byť nijako inak sankcionované zmluvnou pokutou. Na domáhanie sa veriteľa po splatení pohľadávky sa obvykle zvyknú používať nasledovné tri rôzne spôsoby. Prvý predstavuje riešenie vymáhania pohľadávky súdnou cestou. Druhý a zároveň najfrekventovanejší spôsob je mimosúdne vyrovnanie. Posledným častým riešením je aj odpredaj a až jej následné vymáhanie pohľadávok. V prípade, že sa veriteľovi nepodarilo vymôcť pohľadávku súdnou cestou v medziach práva, môže podať na konkurznom súde návrh na konkurz na dlžníka.

Zánik obchodných záväzkových vzťahov

Právne skutočnosti spôsobujúce zánik záväzkového vzťahu sú:

 • Právny úkon
  • Jednostranný –splnenie dlhu, odstúpenie od zmluvy
  • Dvojstranný – dohoda o započítaní
 • Udalosť
  • Uplynutie doby

Zánik záväzkového vzťahu

 • Uspokojením veriteľa (cum satisfactione creditoris)
 • Bez uspokojenia veriteľa (sine satisfactione creditoris)

Úprava zániku v OBZ, ale aj v OZ

OZ sa použije na spôsoby zániku záväzku upravené len vo všeobecných ustanoveniach záväzkového práva, pretože nie sú upravené v OBZ (výpoveď, dohoda strán, uplynutie doby)

V prípade keď OBZ upravuje len „niektoré ustanovenia“ – niektoré ustanovenia o zániku nesplneného záväzku, niektoré ustanovenia o dodatočnej nemožnosti plnenia

Zánik obchodných záväzkových vzťahov splnením

Plnenie (proces) – splnenie/solúcia (výsledok procesu) – § 324 – 343 OBZ:

 • Spôsob plnenia
 • Miesto plnenia
 • Čas plnenia

Spôsoby plnenia

Riadne splnenie záväzku (§ 324 ods. 1 OBZ):

 1. naplnenie zmluvou dohodnutých alebo zákonom stanovených náležitostí kvality plnenia (v zmysle plnenia bez vád), času a miesta plnenia, ale aj adresáta plnenia a poskytovateľa plnenia
  • účinok – zánik záväzku
 2. Nenaplnenie náležitostí riadneho plnenia
  • neskoré plnenie – ak nedošlo k odstúpeniu od zmluvy veriteľom – zánik záväzku (§ 324 ods. 2 OBZ)
  • plnenie s vadami – ak veriteľ pre tieto vady nemá/nevyužije odstúpiť – mení sa obsah záväzku – pôvodný záväzok nezaniká poskytnutím vadného plnenia, ale až uspokojením nároku vadného plnenia, ktorý si neuspokojený veriteľ uplatnil

V prípade alternatívnych možností plnenia (§ 327 OBZ):

 • dlžník má právo určiťspôsob plnenia, ak zo zmluvy nevyplýva, že toto právo prislúcha veriteľovi
 • ak veriteľneurčí tento spôsob v čase určenom v zmluve, inak do doby určenej na plnenie, môže dlžník určiťspôsob plnenia

Povinnosť prijať čiastočné plnenie (§ 329 OBZ):

 • povinnosti veriteľa prijaťaj iba čiastočné plnenie
 • výnimky – čiastočné plnenie odporuje povahe záväzku alebo hospodárskemu účelu sledovanému veriteľom pri uzavretí zmluvy, ak tento účel je v zmluve vyjadrený alebo v čase uzavretia zmluvy dlžníkovi známy
 • dôsledky pre dlžníka – zmenšenie rozsahu záväzku ale napr. aj uznanie zvyšnej časti plnenia za podmienok podľa § 407 ods. 3 OBZ

Spôsob plnenia kým?

 • Primárne dlžníkom
 • Treťou osobou

§ 331 OBZ – z iniciatívy dlžníka

 • dlžník zodpovedá akoby plnil sám

§ 332 OBZ – z iniciatívny tretej osoby

 • plnenie záväzku nie je viazané na osobné vlastnosti dlžníka
 • súhlas dlžníka
 • súhlas dlžníka nie je potrebný, ak tretia osoba za záväzok ručí alebo jeho splnenie iným spôsobom zabezpečuje a dlžník svoj záväzok porušil

§ 333 OBZ

Komu?

 • Primárne veriteľovi
 • Kvitancia/potvrdenie
 • Tretej osobe
 • Tretia osoba predloží potvrdenie veriteľa o prijatí plnenia

Kvitancia

Obchodný zástupca A ponúka na predaj stroje zastúpeného podnikateľa B. formulárovej objednávke je uvedené, že obchodný zástupca nie je oprávnený prijímať platbu v hotovosti

 • Podnikateľ C má záujem o stroje, vyplní objednávku
 • Obchodný zástupca A stroje dodá podnikateľovi C a dodáva kvitanciu s pečiatkou podnikateľa B, ale s uvedením svojho mena a priezviska ako zástupcu a so svojim podpisom
 • Splnil podnikateľ C svoj záväzok zaplatiť za dodaný stroj?

Miesto plnenia

 • Plnenie na určenom mieste – predpoklad riadneho splnenia záväzku
 • Miesto plnenia nepeňažného záväzku (§336 OBZ) – odnosné dlhy
  • zásada, podľa ktorej, ak zmluva neurčuje inak alebo ak povaha záväzku nepredpokladá niečo iné, k nepeňažnému plneniu dôjde v sídle, mieste podnikania alebo bydlisku dlžníka
  • rozhodujúce je sídlo/miesto podnikania/bydlisko dlžníka v čase vzniku záväzku
 • Miesto plnenia peňažného záväzku (§337 OBZ) – donosné dlhy
  • peňažné plnenie v zmysle fyzického odovzdania peňažného obnosu do rúk veriteľa, sa plní v sídle, mieste podnikania alebo bydlisku veriteľa
  • peňažný záväzok platený prostredníctvom banky alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený pripísaním sumy peňažného záväzku na účet veriteľa v jeho banke alebo vyplatením sumy peňažného záväzku veriteľovi v hotovosti

Platby v hotovosti

Od 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý zakazuje vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce sumu 15 000 eur, ak sa jedná o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

Ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo právnická osoba, platba v hotovosti nesmie presiahnuť sumu 5 000 eur.

Zákon zakazuje akékoľvek platby v hotovosti bez ohľadu na ich právny dôvod, okrem výnimiek presne definovaných v zákone.

Platba vykonaná za dodanie tovaru na dobierku, ako aj platba kreditnou kartou sa nepovažuje za platbu v hotovosti

Výnimky z platieb v hotovosti

Zákon presne vymedzuje výnimky, v ktorých prípadoch sa môže vykonať platba v hotovosti presahujúca stanovený limit. Ide o tieto prípady:

 • pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku, (vloženie hotovosti na účet, výber hotovosti z účtu, zloženie hotovosti k hotovostnému prevodu alebo vyplatenie hotovosti v dôsledku hotovostného prevodu)
 • pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti
 • pri spracovávaní bankoviek a mincí
 • pri preprave bankoviek a mincí
 • pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí, vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska
 • pri správe daní
 • v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov

Sankcie

Aké sankcie sa uložia pri porušení zákazu platby v hotovosti?

Ak dôjde k porušeniu zákona zo strany fyzickej osoby – nepodnikateľa, bude jej uložená pokuta za priestupok do 10 000 eur.

Ak dôjde k porušeniu zákona fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, bude jej uložená pokuta za správny delikt do 150 000 eur.

Čas plnenia

K zániku záväzku dochádza riadnym splnením v čase určenom zmluve. Určenie času plnenia nie je obligatórnou náležitosťou zmluvy. V prípade absencie určenia času plnenia – OBZ dispozitívne ustanovuje určenie času v prospech veriteľa, ktorý je oprávnený požadovať plnenie okamžite.

 • Premlčanie práva na vyzvanie
 • Dôsledky nedodržania času plnenia
 • Omeškanie dlžníka – veriteľovi vzniká nárok na úroky z omeškania, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, odstúpenie od zmluvy, dohodnuté sankcie (zmluvná pokuta), náhrada škody

Iné spôsoby zániku obchodných záväzkových vzťahov

 • Dohoda strán o nahradení záväzku
 • Dohoda o zrušení záväzku
 • Dohoda o vzdaní sa práva
 • Započítanie pohľadávok
 • Odstúpenie od zmluvy
 • Zaplatenie odstupného
 • Zmarenie účelu zmluvy
 • Dodatočná nemožnosť pnenia
 • Uplynutie času
 • Splynutie práva a povinnosti
 • Urovnanie
 • Smrť dlžníka alebo veriteľa

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥